Ekonomická analýza

Zkratka předmětu KEN/QEA
Název předmětu Ekonomická analýza
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/QEA
Název Ekonomická analýza
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/EA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami ekonomických rozborů podniku a s vyhodnocováním ekonomických ukazatelů. Podává komplexní pohled na systém ukazatelů podniku. Součástí předmětu je také objasnění některých statistických metod analýzy dat v hospodářské sféře včetně jejich vyhodnocení a vysvětlení vztahů mezi jednotlivými druhy ekonomických ukazatelů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou testové otázky a krátké příklady. Náplní ústní části zkoušky jsou dvě otázky z problematiky předmětu.

Obsah

Přednášky:,
1 - Postavení ekonomických rozborů v systému řízení, klasifikace ekonomických rozborů, vymezení pojmu ukazatel;
2- Srovnávání - základní nástroj analýzy ekonomických jevů;
3 - Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění;
4 - Individuální indexy prosté a složené. Index proměnlivého složení a jeho využití k analýze;
5 - Souhrnné indexy v průměrovém tvaru, v agregátním tvaru;
6 - Způsoby rozkladu indexů a rozdílů - analytické indexy a rozdíly;
7 - Rozklad na základě metody postupných změn, logaritmické metody, metody se zbytkem;
8 - Systemizace ekonomických ukazatelů
9 - Metody víceaspektního hodnocení;
10 - Používané ukazatelové soustavy v podnikové praxi (paralelní soustavy ukazatelů, bonitní a bankrotní indikátory, pyramidové soustavy ukazatelů, spider analýza);
11 -Výpočet ekonomického zisku podniku (ukazatel EVA);
12 - Hodnocení účinnosti aktiv;
13 - Hodnocení práce. Produktivita práce, souhrnná produktivita, vztah produktivity práce a průměrných mezd;
14 - Rozbor výroby. Analýza bodu zvratu při stejnorodé a různorodé produkci.;
Cvičení:;
1 - statistický ukazatel a jeho členění;
2 - bazické, řetězové indexy, průměrné tempo růstu;
3 - deskriptivní indexy, Individuální indexy;
4 - index proměnlivého složení, index stálého složení, index struktury;
5 -souhrnné indexy, Laspeyresův cenový resp. objemový index, Paasheho cenový resp. objemový index;
6 - logaritmická metoda;
7 - metoda postupných změn;
8 - mezipodnikové srovnávání;
9 - podnikové ukazatelové soustavy;
10 - pyramidový rozklad ukazatelů;
11 - výpočet ekonomického zisku podniku;
12- hodnocení účinnosti aktiv;
13-analýza bodu zvratu, stanovení limitu fixních a variabilních nákladů, minimální ceny. Kritické využití výrobní kapacity

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Ekonomická analýza nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Posluchač rozumí podnikovému systému ukazatelů a osvojí si základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Literatura
  • BRIGHAM,E.F.-EHRHARDT,M.C. Financial management: theory and practice. Mason: Thomson/South-Western, 2005. ISBN 0-324-22499-0.
  • BREALEY,R.A.-MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-189-4.
  • Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. C. H. Beck. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9.
  • SYNEK,M.-KOPKÁNĚ, H.-KUBÁLKOVÁ,M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha, C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3.
  • HINDLS,R.-HRONOVÁ,S.-SEGER,J.-FISCHER,J. Statistika pro ekonomy, osmé vydání. Praha, Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
  • NEUMAIEROVÁ,I.-NEUMAIER,I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha, Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0125-1.
Vyučovací metody

Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF