Mzdové soustavy

Zkratka předmětu KEN/QMZDS
Název předmětu Mzdové soustavy
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/QMZDS
Název Mzdové soustavy
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MZDS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je předání komplexních znalostí v oblasti odměňování, hodnocení a motivace zaměstnanců v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Důraz při studiu je kladen na oblast tvorby a aplikace mzdového systému v organizaci. Podrobněji budou probrány oblasti motivace a hodnocení zaměstnanců ve vazbě na odměňování, mzdové formy, výkonové odměňování, nemzdové odměňování zaměstnanců, systém Cafeteria, odměňování v podnikatelské sféře a odměňování v nepodnikatelské sféře. Nedílnou součástí výkladu bude i oblast trendů v odměňování v ČR a EU.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání a schválení semestrální práce.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou otázky z problematiky předmětu (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu bodů 22, čas na test - 60 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou vylosované témata z problematiky předmětu. Témata předmětu jsou k dispozici v Moodle. Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata okruhů:
1. Úvod do předmětu. Odměňování a pracovní výkon
2. Podnikové klima. Spokojenost zaměstnanců a odměňování. Kvalitativní a kvantitativní analýza práce.
3. Volby metody hodnocení, výpočet hodnoty práce.
4. Systémy hodnocení práce. normování práce;
5. Normování práce a měření pracovního výkonu.
6. Mzdový systém - druhy, tvorba, struktura a aplikace.
7. Mzdové formy. Mzdové a platové struktury.
8. Výkonové odměňování a jednorázová mzdová zvýhodnění.
9. Nové formy odměňování , týmové odměňování, odměňování managementu a expatriantů.
10. Odměňování managementu a expatriantů. Projektové odměňování.
11. Model celkové odměny.
12. Nemzdové odměňování, systém Cafeteria.
13. Odměňování v podnikatelské sféře. Trendy v odměňování v ČR a EU.
14. Odměňování v nepodnikatelské sféře.Pro předmět Mzdové soustavy je vytvořen kurz v systému Moodle

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět mzdové soustavy nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti odměňování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • ARMSTRONG, Michael. (2011). How to manage people. London: Kogan Page.
  • TOMŠÍ, I. (2008). Mzdy a mzdové systémy. Praha : ASPI.
  • CHLÁDKOVÁ, A., BUKOVJAN, P., ŠUBRT, B. A KOL. (2016). Mzdy od A do Z. Praha, Wolters Kluwer.
  • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck.
  • Horváthová, P., Čopíková, A. (2007). Systémy odměňování v organizacích. Ostrava, VŠB.
  • BERGER, Lance a kol. (2008). TheCompensation Handbook: A State-of-the-art Guide to CompensationSrategy and Design. McGraw-Hill.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF