SZZ Ekonomie

Zkratka předmětu KEN/SZEK
Název předmětu SZZ Ekonomie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/SZEK
Název Ekonomie
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/KMIE2, KEN/KMI2N, KEN/MIE2, KEN/MIE2N, KEN/OMIE2, KEN/KMAE2, KEN/KMA2N, KEN/MAE2, KEN/MAE2N
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti ekonomie na magisterské úrovni.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů ekonomie, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. CHOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ SPOTŘEBITELE
2. PRODUKCE
3. CHOVÁNÍ FIRMY - ANALÝZA NÁKLADŮ, PŘÍJMU A ZISKU FIRMY
4. FIRMA V POSTAVENÍ DOKONALÉ KONKURENCE,
5. ROZHODOVÁNÍ MONOPOLISTICKÉ FIRMY O VÝSTUPU A CENĚ,
6. OPTIMÁLNÍ VÝSTUP FIRMY V PODMÍNKÁCH OLIGOPOLU
7. OPTIMÁLNÍ VÝSTUP FIRMY V PODMÍNKÁCH MONOPOLU
8. VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA
9. TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ - TRH PRÁCE
10. TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ - TRH KAPITÁLU
11. EKONOMIE RIZIKA A NEJISTOTY
12. TRŽNÍ SELHÁNÍ A MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU
13. MAKROEKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V TŘÍSEKTOROVÉM A ČTYŘSEKTOROVÉM MODELU EKONOMIKY
14. MAKROEKONOMICKÁ INVESTIČNÍ FUNKCE
15. KŘIVKA IS
16. KŘIVKA LM
17. MODEL IS-LM A JEHO FORMALIZACE
18. AKOMODAČNÍ POLITIKA
19. SPOTŘEBA A SPOTŘEBNÍ FUNKCE
20. INVESTICE DO FIXNÍHO KAPITÁLU, DO BYTOVÉ VÝSTAVBY A DO ZÁSOB.
21. OTEVŘENÁ EKONOMIKA, MOBILITA KAPITÁLU
22. MODEL IS - LM - BP
23. HOSPODÁŘSKÝ RŮST A ROZVOJ
24. AGREGÁTNÍ NABÍDKA
25. AGREGÁTNÍ POPTÁVKA
26. TEORIE DRŽBY PENĚZ, NABÍDKA PENĚZ
27. NEZAMĚSTNANOST, INFLACE, ROZPOČTOVÉ DEFICITY A VÝSTUP

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Mikroekonomie II (MIE2N/KMI2N), Makroekonomie II (MAE2N/KMA2N)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti ekonomie. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • McCLOSKEY, D.N. Aplikovaná teorie ceny. Praha, SNP, 1993.
  • DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. Praha, 1994.
  • MACH, M. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2. část. Slaný, 2001.
  • HOŘEJŠÍ, B. a kol. Mikroekonomie. Praha, Management Press, 2006.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Mikroekonomie II. České Budějovice, ZF JU, 2000.
  • HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha, C. H. Beck, 2002.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF