SZZ Manažerská ekonomika

Zkratka předmětu KEN/SZMEK
Název předmětu SZZ Manažerská ekonomika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/SZMEK
Název SZZ Manažerská ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/PI, KEN/MANEK
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti manažerské ekonomiky.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů manažerské ekonomiky, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. INVESTICE A JEJICH VÝZNAM
Přímé investice. Význam v ekonomice území, obce, podniku. Koncepce investičního rozvoje. Přímá a nepřímá podpora investic v České republice.
2. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
Investiční program. Předinvestiční příprava. Studie proveditelnosti. Metody hodnocení. Specifika investic do staveb. Správní řízení při realizaci staveb.
3. NORMATIVY INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Územní plány. Legislativa. Regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti.
4. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Zadávání veřejných zakázek. Rozhodovací procesy a metody. Sestavení rozpočtu stavby.
5. ROZVRHOVÁNÍ NÁKLADŮ V ČASE
Výpočetní metody pro stanovení nákladů na údržbu a obnovu.
6. MANAGEMENT RIZIKA
Metody kvantifikace a měření rizika. Riziko v investičním rozhodování. Simulace. Snižování rizika.
7. OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY
Optimalizace nákladů. Řízení oběžného majetku a likvidity. Optimalizace kapitálové struktury.
8. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY
Elementární metody. Vyšší a matematicko-statistické metody. Sektorové srovnávání.
9. EKONOMICKÁ PŘIDANÁ HODNOTA
Pojetí. Možnosti výpočtu. Problematické aspekty. Způsoby využití ukazatele.
10. SYSTÉMY HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU
Balanced scorecard. Využití softwaru pro hodnocení a zvyšování výkonnosti.
11. FINANČNÍ STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ
Formulace strategie. Tvorba krátkodobého a dlouhodobého finančního plánu. Rozpočty.
12. EKONOMICKÉ ASPEKTY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU
Sanační programy. Restrukturalizace.
13. REPORTING A CONTROLLING
Prezentace výsledků hospodaření. Monitoring. Výroční zpráva. Auditing.
14. RATING, RANKING, SCORING
Scoringové metody. Hodnocení bonity. Benchmarking. Mezipodnikové srovnávání.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Projektování investic (PI), Manžerská ekonomika (MANEK)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti manažerské ekonomiky. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF