Placement Test

Studenti EF studující předmět AJ2

Placement test absolvují všichni studenti předmětu AJ2. Má statut zápočtu, to znamená, že se bude konat na konci výukové části semestru (14. týden) a ve zkouškovém období ZS/LS. Studentům budou vypsány termíny ve STAGu jako zápočet předmětu AJ2 (denní studium) a KJA2 (kombinované studium). Jeden pokus je hrazený fakultou, druhý (opravný) pokus si studenti hradí sami (250,- Kč). Pokud student nedosáhne úrovně B1 ani v opravném testu, nemá předmět splněný a musí si jej zapsat znovu.

Upozornění:

Z provozních důvodů Britského centra nebude studentům EF na základě dohody umožněno složit Placement test s certifikátem v Britském centru. Takto získaný certifikát během studia na EF nebude Katedrou jazyků uznán. Placement test na BC bude umožněn pouze v naléhavých případech se souhlasem vedoucí katedry nebo tajemníka katedry. 

 

PLACENÝ PLACEMENT TEST

Ostatní studenti EF, kteří si chtějí ověřit úroveň svých znalostí anglického jazyka a zároveň obdržet oficiální certifikát o dosaženém výsledku, mohou absolvovat Placement test mimo STAG v termínech vypsaných Katedrou jazyků jako Placený Placement test:

  • V každém semestru je nabízen jeden termín placeného Placement testu – viz novinky na web. stránkách KJE
  • závazné příhlášky se současnou úhradou 250,-Kč přijímá sekretářka katedry, pí. Kosmatová dopoledne (cca 7:30 - 12:00) na A030 (platba 250,- předem, jinak nebude místo blokováno)
  • během zkouškového období se placené testy vypisovat nebudou
  • studentům, kteří mají aktuálně zapsaný předmět AJ2 a v rámci placeného testu dosáhnou úrovně B1 a vyšší, bude test následně uznán, nebude však zpětně fakultou hrazen
  • cvičně mohou studenti absolvovat Placement test i mimo stanovené termíny na základě přístupového hesla přímo z Britského centra JU v Krajinské ulici, nebude k nim však vystavován certifikát, tzn. že úspěšné absolvování těchto testů nanečisto nebude Katedrou jazyků uznáváno.

 

Zodpovědná osoba za Placement test je Ing. Alena Hošková.