Katedra obchodu a cestovního ruchu

Vzdělávání

Cílem katedry je poskytnout studentům znalosti, praktické dovednosti a rozvinout jejich myšlení, a to nejlépe takovou formou, která je atraktivní a povede k posílení pozitivního vztahu ke studovanému oboru. 

Katedra obchodu a cestovního ruchu odborně garantuje studijní obor Obchodní podnikání v prezenční i kombinované formě studia. Tento studijní obor nabízíme v bakalářském stupni ve specializacích obchod a cestovní ruch. V magisterském stupni je tento obor nabízen v českém i anglickém jazyce a hlubší profilace studenta je umožněna v rámci specializačních projektů, studenti si volitelně mohou navíc vybrat státnici z cestovního ruchu.

Typické pozice, které mohou absolventi zastávat, jsou juniorské pozice v managementu nadnárodních firem, manažerské a odborné pozice v rámci maloobchodu a velkoobchodu, internetových obchodů, obchodních oddělení výrobních firem, dopravních firem, hotelů, restaurací, cestovních kanceláří a agentur, infocenter a destinačních managementů. Dále lze zmínit pozice odborníků v marketingu (marketingový výzkum, reklama, PR apod.) a samostatné podnikatele.

Základem tohoto studijního oboru je propojení teorie s praxí - především ve formě projektové výuky, provozování fakultního obchůdku, praxe ve firmách, vlastních manažerských her Supermarkéta, Cestovka a spolupráce s odborníky z praxe.

Aktuální informace:

Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná činnost katedry je směrována do oblastí spojených s obchodem, marketingem a cestovním ruchem. Každoročně například spolupořádáme konference TourConf/TourWork a Inproforum, které jsou těmto tématům věnovány. Výzkum v těchto oblastech je zaměřen zejména na následující konkrétní oblasti:

 • Výzkum spotřebitelských trhů a jejich chování (trendy, uvádění inovací na spotřebitelské trhy, značky, sociální média, aplikovaný marketingový výzkum a marketing v oblastech obchodu a cestovního ruchu)
 • Systémy pro podporu marketingového rozhodování a manažerské simulátory (data mining, simulační modely - multiagentní přístupy, systémová dynamika)
 • Obchod s potravinami (dodavatelské řetězce, bio produkce, fair trade)
 • Mezinárodní obchod (risk management v mezinárodním obchodě, doprava v mezinárodním obchodě)
 • Udržitelný cestovní ruch (destinační management a marketing, strategické dokumenty v cestovním ruchu)
 • Podnikání v cestovním ruchu

Podstatnou součástí činnosti katedry je i aplikovaný výzkum pro firmy v regionu, například v rámci zakázkového marketingového výzkumu a poradenství, a transfer znalostí do praxe.

Aktuální publikace ke stažení zdarma:

 

Vybrané, na katedře realizované projekty:

 • Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic, aplikovaný výzkum (2016)
 • GA JU 053/2016/S Inovační management a konkurenceschopnost malých a středních podniků (2016-2018)
 • IMPACT - Investigating Merit Pay Across Countries and Territories, sběr dat za ČR v rámci mezinárodního výzkumného projektu vlivu finančních incentiv na spokojenost a výkonnost zaměstnanců (2016)
 • Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až prosinci 2015, aplikovaný výzkum (2015)
 • Stanovení jednotné metodiky sběru dat pro sledování návštěvnosti turistických cílů, aplikovaný výzkum pro agenturu CzechTourism (2015)
 • Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014, aplikovaný výzkum (2014)
 • Telefonické dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji, aplikovaný výzkum (2014)
 • GA JU 79/2013/S Modely řízení malých a středních podniků, výzkum krizí v podnicích, tvorba simulačních modelů pro pochopení příčin a průběhu krizí v rámci růstu malých a středních podniků (2013-2015)
 • GA JU 019/2013/S Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj) (2013-2015)
 • Dlouhodobá spolupráce s firmou E.ON, aplikovaný výzkum (od 2012)
 • JčK SD/OKPP/229/11 Analýza potřeb obyvatel a návštěvníků Jihočeského kraje v oblasti kultury (2011)
 • GAČR P403/09/P053 Typologie vztahu turistů k atributům prostředí na příkladu vodní komponenty krajiny (2009-2010)
 • JčK SD/OEZI/452/10 Rozšíření nabídky produktů CR Jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku (2009)
 • MŠMT MSM 6007665806 „Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním“, dílčí část „Marketingové nástroje podpory regionálních trhů“ (2008 - 2010)
 • JčK 13-01-037/09 Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím (2007)
 • MMR WB-07-04 Technické památky v produktech cestovního ruchu (2004-2005)

Spolupráce

Katedra dlouhodobě spolupracuje například s Fairtrade Česko a SlovenskoPotravinářskou komorou ČRDružstevní asociací ČRAsociací českých cestovních kanceláří a agenturAsociací hotelů a restaurací, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Společností vědeckých expertů cestovního ruchu, ICC a řadou institucí a firem v regionu (např. E.ONZeelandiaTany, hotely Zvon, Clarion a Budweis, město České Budějovice, místní akční skupiny a neziskové organizace atd.).

Spolupracujeme také s dalšími vysokými školami v ČR i v zahraničí, zmínit lze například College of Business, Victoria University, Melbourne, Austrálie, Armstrong State University, Savannah, USA, Faculty of Business, Hong Kong Polytechnic UniversityFakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nebo Faculty of Tourism Studies - TURISTICA, University of Primorska, Portorož, Slovinsko.

English info

About the Department of Trade and Tourism