Informace k bakalářským a diplomovým pracím na KOD

Podmínky pro jednotlivé zápočty

Diplomová práce 1/Bakalářská práce 1

  • Rešerše literatury k tématu (knihy, články v odborných časopisech, cizojazyčné zdroje) - textově zpracovaná ve formě literárního přehledu, který by měl mít rozsah cca 1/3 celého rozsahu práce.
  • Cíle a metodika - tj. zpodrobněné cíle (resp. hypotézy), postup řešení celé práce a popis použitých metod

Diplomová práce 2/Bakalářská práce 2

  • Kompletně zpracovaná práce

Pokyny k odevzdávání kompletních prací

  • Originální zadání se vkládá do jednoho z výtisků práce, do dalších ev. výtisků kopie
  • Souhrn diplomové práce v AJ (Summary) je povinnou součástí závěrečné práce. Minimálně 15 řádek. Souhrn zařadit jako poslední kapitolu práce za literaturu a před přílohy.
  • 7 x teze - 7-8 stran - odevzdávají se na studijní oddělení
  • Počet odevzdaných exemplářů: min. 2 x svázaná práce, třetí, určená pro oponenta podle uvážení, 1 x elektronická verze (CD) - na sekretariát katedry
  • Elektronickou verzi práce nahrává do STAGu student
  • Další viz Informace pro končící ročníky

Formuláře zadání