Informace ke zpracování bakalářských a diplomových prací oboru Obchodní podnikání

Podmínky pro jednotlivé zápočty

Diplomová práce 1/Bakalářská práce 1

 • Rešerše literatury k tématu (knihy, články v odborných časopisech, cizojazyčné zdroje) - textově zpracovaná ve formě literárního přehledu, který by měl mít rozsah cca 1/3 celého doporučeného rozsahu práce - tj. zhruba 15 stran.
 • Cíle a metodika - tj. zpodrobněné cíle ze zadání, postup řešení celé práce a popis použitých výzkumných metod

Diplomová práce 2/Bakalářská práce 2

 • Kompletně zpracovaná práce

Požadavky na zpracování prací

Bakalářská práce

 • Dodržení formálních náležitostí práce včetně korektního odkazování na literaturu a seznamu literatury podle normy
 • Využití alespoň dvou cizojazyčných zdrojů
 • U kvantitativních výzkumů vzorky zhruba reprezentativní, min. 100 respondentů
 • Využití základní popisné statistiky (četnosti, průměry, grafy) u vyhodnocení výsledků výzkumu včetně využití bivariační analýzy (kontingenční tabulky, korelace, regrese)
 • Stanovení výzkumných předpokladů (ne hypotéz)
 • V případě návrhů alespoň u jednoho z nich ekonomické vyhodnocení (kalkulace nákladů, bod zvratu)

Diplomová práce

 • Dodržení formálních náležitostí práce včetně korektního odkazování na literaturu a seznamu literatury podle normy
 • Využití alespoň pěti cizojazyčných zdrojů
 • U kvantitativních výzkumů reprezentativní vzorky (kvótní, pravděpodobnostní výběr), min. 200 respondentů
 • Použití hypotéz u kvantitativního výzkumu včetně jejich statistického testování
 • Využití pokročilejších statistických metod pro vyhodnocení a statistické zobecnění (testování statistické významnosti - Chí-kvadrát test, t-test, ANOVA apod.)
 • V případě návrhů alespoň u jednoho z nich ekonomické vyhodnocení (kalkulace nákladů, bod zvratu)

Pokyny k odevzdávání kompletních prací

 • Originální zadání se vkládá do jednoho z výtisků práce, do dalších ev. výtisků kopie
 • Prohlášení na začátku je nutné upravit - vymazat nepotřebné části textu
 • V případě nezveřejňování celé práce je nutné odsouhlasit u vedoucího práce a vedoucího katedry, které části práce nebudou zveřejněny před vložením do STAGu
 • Souhrn diplomové práce v AJ (Summary) je povinnou součástí závěrečné práce. Minimálně 15 řádek. Souhrn zařadit jako poslední kapitolu práce za literaturu a před přílohy.
 • 7 x teze - 7-8 stran - odevzdávají se na studijní oddělení
 • Počet odevzdaných exemplářů: min. 2 x svázaná práce, třetí, určená pro oponenta podle uvážení, 1 x elektronická verze (CD) - na sekretariát katedry
 • Elektronickou verzi práce nahrává do STAGu student
 • Další viz Informace pro končící ročníky

Formuláře zadání