Cestovní kanceláře a agentury

Zkratka předmětu KOD/CKA
Název předmětu Cestovní kanceláře a agentury
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/CKA
Název Cestovní kanceláře a agentury
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KOD/CR2, KOD/KCR2, KOD/KTOU2, KOD/TOU2, KOD/YTOU2, KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1, KOD/KSCR2, KOD/KST2, KOD/SCR2, KOD/ST2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentovi teoretickou přípravu pro základní činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur. Důraz je kladen na poznatky o tvorbě produktu CR (zájezdů) a jeho distribuce včetně ochrany spotřebitele CK/CA.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Úspěšné vyřešení dvou týmových případových studií zaměřených na ekonomiku cestovní kanceláře - kalkulace zájezdu (do konce října) a ekonomický plán cestovní kanceláře na dva roky (výnosy, náklady, cashflow - do konce listopadu). Týmy budou maximálně tříčlenné.

Student je povinný chodit na semináře, což bude během semestru nahodile kontrolováno. Za semestr je možné využít jednu absenci, která však musí být vždy předem omluvená - nejpozději během daného semináře, kdy je student nepřítomen. Neomluvené absence nejsou povoleny.

Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Zkouška probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací, dalším zdrojem je povinná literatura. Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Obsah

Témata ke studiu:

Postavení cestovní kanceláře a cestovní agentury na trhu. Právní a ekonomické aspekty. Postavení a kompetence cestovní kanceláře a cestovní agentury v domácím, výjezdovém a příjezdovém CR. Sdružování cestovních kanceláří a cestovních agentur do asociací v ČR, v EU a ve světě. Spolupráce cestovní kanceláře a cestovních agentur při distribuci zájezdu. Cestovní kancelář jako producent zájezdu. Zájezd a jeho specifika. Trendy v nabídce. Tvorba produktu - zájezdu. Časový a obsahový algoritmus. Jednotlivé kroky a etapy tvorby a zpracování zájezdu - před realizací zájezdu a po realizaci zájezdu. Smluvní spolupráce cestovní kanceláře a ubytovacích zařízení. Možnosti unifikace smluvních vztahů na mezinárodním trhu. Kooperace cestovní kanceláře a letecké společnosti. Příprava a podmínky realizace chartrových letů na straně cestovní kanceláře. Ochrana spotřebitele v cestovní kanceláři. Pojištění zájezdu. Cestovní smlouva. Katalog a jeho funkce v nabídce cestovní kanceláře a ve vztahu ke spotřebiteli. Segmentace klientely.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
  • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Cvičící: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • Horner, S., Swarbrooke, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2006.
  • Novacká Ľ a kol. Cestovný ruch, technika služeb, delegát a sprievodca v cestovnom ruchu. Bratislava: Ekonóm, 2010.
  • Novacká, Ľ. Manažment cestovních kanceláří a cestovních agentur. České Budějovice: EF JU, 2011.
  • ? Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ? hlava II, díl 6 ? Zájezdy §§ 2521 ? 2549.
  • ? Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/1999 Sb. O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.
  • http://www.icot.cz/
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF