Marketingový výzkum

Zkratka předmětu KOD/CMV
Název předmětu Marketingový výzkum
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/CMV
Název Marketingový výzkum
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KMV
Vyloučené předměty KOD/KMR
Podmiňující KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA, KŘE/ZMA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat základní teoretické znalosti marketingového výzkumu, tj. jeho účelu, procesu, metod a technik a prakticky si vyzkoušet marketingový průzkum formou dotazníkového šetření.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Student je povinný chodit na semináře, což bude během semestru nahodile kontrolováno. Za semestr je možné využít dvě absence, které však musí být vždy předem omluvené - nejpozději během daného semináře, kdy je student nepřítomen. Neomluvené absence nejsou povoleny.

K získání zápočtu je nutné vypracovat dva týmové úkoly a závěrečnou individuální sebereflexi.

1) cílem prvního úkolu je vymezení vlastní výzkumné otázky, sestavení hypotéz a vytvoření vlastního dotazníku včetně pilotáže
2) cílem druhého úkolu je vyhodnocení zadaných dat a zpracování závěrečné zprávy z výzkumu, včetně prezentace

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle vzoru, termíny pro jejich odevzdání jsou závazně uvedené v moodle.

Za dostatečně zpracovaný bude považovaný úkol se známkou alespoň 1, na škále 0-2. Nedostatečně zpracované úkoly je možné dodatečně odevzdat maximálně jednou dle domluvy s vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu jsou v moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška pro první termín probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Test obsahuje 14 otázek, které jsou uzavřené i otevřené. Student mám pro vyplnění testu k dispozici 60 minut čistého času. Druhý a další pokus mohou probíhat i formou ústní.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Další pravidla se řídí opatřením děkana č. 124/2017 a Studijním a zkušebním řádem JU.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úloha marketingového výzkumu v rámci marketingového řízení
2. Manažerské rozhodování, výzkumný proces a určení výzkumných otázek
3. Sekundární data, databáze a marketingový informační systém
4. Kvalitativní výzkum
5. Kvantitativní výzkum, kvantifikace a měření
6. Metody výběru zkoumaných subjektů
7. Dotazníkové šetření, dotazník, jeho struktura, stylizace otázek a škálování
8. Pozorování
9. Experiment a tržní testování
10. Zpracování a analýza dat
11. Prezentace výsledků
12. Odvětví marketingového výzkumu, trendy
13. Řízení marketingového výzkumu, kvalitativní standardy, etika a právní rámec v marketingovém výzkumu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní orientace v oblasti marketingu.

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí znalost metod marketingového výzkumu a jsou schopni na základě manažerského problému naplánovat, realizovat a vyhodnotit jednoduchý marketingový výzkum.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • Tahal, R. (2017). Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, a.s.
  • McDaniel, C., & Gates, R. H. (2015). Marketing Research (Tenth edition). Hoboken, NJ: Wiley.
  • Kozel, R., Mynářová, L., & Svobodová, H. (2011). Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s.
  • Nagyová, Ľ. a kol. (2014). Výskum trhu. Nitra: SPU.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF