Cestovní ruch 1

Zkratka předmětu KOD/CR1
Název předmětu Cestovní ruch 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/CR1
Název Cestovní ruch 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních poznatků o cestování a cestovním ruchu v historických souvislostech a pochopení cestovního ruchu jako systému včetně jeho okolí. Student získá přehled o formách a druzích CR, na základě vymezení objektu a subjektu CR si osvojí podstatu a zákonitosti trhu CR. Vysvětleny budou souvislosti cestovního ruchu v mezinárodním kontextu, specifika marketingu v cestovním ruchu a využití nových technologií v cestovním ruchu, stejně tak jako právní předpisy a institucionální zabezpečení cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Student musí k zápočtu dosáhnout minimálně 25 bodů (ze 40 možných) z následujících čtyř kategorií požadavků:

A) Prezentace (min. 20 minut) a odevzdání seminární práce na zadané téma (2-členné týmy) dle struktury a rozsahu specifikovaných v moodle (0 nebo 10 bodů za prezentaci a seminární práci při dodržení stanovených podmínek). Možné hodnocení seminární práce v moodlu je 100 (=splnil) nebo 0 (=nesplnil). Při hodnocení 0 (=nespilnil) je možné dodatečně odevzdat maximálně jednou po zapracování připomínek v komentáři hodnocení.
B) Průběžné minitesty. V průběhu semestru bude na cvičeních zadáno 7 minitestů - každý test bude obsahovat 3 uzavřené otázky s možnostmi výběru variant A-E, kde pouze jedna varianta je správná. (0 až 10 bodů, alikvotně dosažené percentuální úspěšnosti; při 100% úspěšnosti testů = 10 b., při 90% = 9 b. atd.)
C) Účast na zahraniční studijní cestě a splnění zadaného úkolu v jejím průběhu (informační minimum na zadané téma - v rozsahu cca 10 minut) (10 bodů při účasti a splnění úkolu)
D) Bodované aktivity (v průběhu semestru budou na cvičeních zadávány úkoly ke studované problematice, za individuální splnění každého úkolu je možné získat 2 body) (maximální možný počet bodů za tuto kategorii požadavků je 10 bodů)

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Týmy pro prezentaci seminární práce budou určovány vždy na cvičeních a budou uvedeny v moodle vždy minimálně s týdenním předstihem.

Student je povinen chodit na semináře. Za semestr je možné využít dvě absence (ne však v termínu prezentace) bez nutnosti omluvy.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou v moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Test obsahuje 15 otázek, 10 uzavřených s možnostmi výběru variant A-E, kde pouze jedna varianta je správná (každá správná odpověď = 1 b.), a 5 otevřených (za každou otázku max. 2 body - hodnocené po půlbodech). Student má pro vyplnění testu k dispozici 30 minut čistého času.

Obsah

Témata ke studiu:
1. Základní vymezení cestovního ruchu
2. Cestovní ruch v historickém kontextu
3. Trh cestovního ruchu a faktory ovlivňující trh cestovního ruchu
4. Marketing v cestovním ruchu
5. Mezinárodní cestovním ruch - internacionalizace a globalizace v cestovním ruchu
6. Globální a mezinárodní společnosti ve službách cestovního ruchu
7. Institucionální zabezpečení rozvoje cesovního ruchu
8. Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu
9. Formy kooperace v cestovním ruchu
10. Právní předpisy v cestovním ruchu
11. Státní politika cestovního ruchu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Literatura
 • Hesková, M. a kol. Cestovní ruch. Praha: fortuna, 2011.
 • Pásková, M., Zelenka, J.:. Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2002.
 • Palatková, M. & Zichová, J. Ekonomika turismu. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Palatková, M. Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Časopis C.O.T. Bussines.
 • Minář, P. a kol. Technika, management a marketing v CR. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996.
 • Lohmann, G.; Panosso Netto, A. Tourism theory : concepts, models and systems. Wallingford: CABI, 2017.
 • Zelenka,J. a kol. Udržitelný cestovní ruch. Hradec Králové, 2013. ISBN 978-80-7435-244-7.
 • www.accka.cz
 • www.ack.cz
 • www.czechtourism.cz
 • www.mmr.cz
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning, Exkurze

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF