Cestovní ruch 2

Zkratka předmětu KOD/CR2
Název předmětu Cestovní ruch 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/CR2
Název Cestovní ruch 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/KCR2, KOD/KTOU2, KOD/TOU2, KOD/YTOU2
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1, KOD/KSCR2, KOD/KST2, KOD/SCR2, KOD/ST2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnit postavení cestovního ruchu v rámci národního hospodářství státu, zhodnotit sílu odvětví v národní ekonomice a vysvětlit vliv přímých, nepřímých, indukovaných a multiplikačních efektů na cestovní ruch. Studenti se seznámí s problematikou statistického monitoringu výkonů cestovního ruchu, především se Satelitním účtem cestovního ruchu. Cílem předmětu je rovněž objasnit specifika, která jsou typická pro trh cestovního ruchu, trendy v nabídce a poptávce, prognózování poptávky, spotřební chování a cenovou politiku v cestovním ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Student musí k zápočtu dosáhnout minimálně 15 bodů (z 20 možných) z následujících dvou kategorií požadavků:

A) Prezentace (min. 15 nebo 30 minut) a odevzdání seminární práce na zadané téma (individuálně nebo 2-členné týmy) dle struktury a rozsahu specifikovaných v moodle. Možné hodnocení seminární práce v moodlu je 100 (=splnil) nebo 0 (=nesplnil). Při hodnocení 0 (=nespilnil) je možné dodatečně odevzdat maximálně jednou po zapracování připomínek v komentáři hodnocení.
Bodové hodnocení - 10 bodů při hodnocení v moodlu 100 na první pokus, 5 bodů při hodnocení 100 na druhý pokus po zapracování připomínek, 0 bodů při nesplnění požadavků na seminární práci ani na druhý pokus)
B) Bodované aktivity (v průběhu semestru budou na cvičeních zadávány úkoly ke studované problematice, za individuální splnění každého úkolu je možné získat 2 body) (maximální možný počet bodů za tuto kategorii požadavků je 10 bodů)

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Týmy pro prezentaci seminární práce budou určovány vždy na cvičeních a budou uvedeny v moodle vždy minimálně s týdenním předstihem.

Student je povinen chodit na semináře. Za semestr je možné využít dvě absence (ne však v termínu prezentace) bez nutnosti omluvy.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou v moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Test obsahuje 15 otázek, 10 uzavřených s možnostmi výběru variant A-E, kde pouze jedna varianta je správná (každá správná odpověď = 1 b.), a 5 otevřených (za každou otázku max. 2 body - hodnocené po půlbodech). Student má pro vyplnění testu k dispozici 30 minut čistého času.

Obsah

Témata ke studiu:
1. Cestovní ruch v národní ekonomice
2. Statistický monitoring cestovního ruchu
3. Trh cestovního ruchu a jeho specifika
4. Poptávka a nabídka v cestovním ruchu
5. Cena v cestovním ruchu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Literatura
 • Beránek,J.a kol.:. Ekonomika cestovního ruchu. Praha, 2013. ISBN 978-80-86724-46-1.
 • Palatková, Z.;Zichová J.:. Ekonomika turismu:turismus České republiky:vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky.Grada. Praha.2011.ISBN 978 8024737485.
 • Kotíková, H. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4603-6.
 • Hesková, M. & kol. Cestovní ruch pro VŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2011.
 • Němčanský, M. Odvětví cestovního ruchu. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 1999.
 • Franke, A. a kol.:. Statistiky cestocního ruchu. Praha, 2012. ISBN 978-80.7357-717-9.
 • www.czechtourism.cz
 • internetové stránky. www.czso.cz.
 • www.mmr.cz
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF