Cestovní ruch 1

Zkratka předmětu KOD/KCR1
Název předmětu Cestovní ruch 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KCR1
Název Cestovní ruch 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/CR1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních poznatků o cestování a cestovním ruchu v historických souvislostech a pochopení cestovního ruchu jako systému včetně jeho okolí. Student získá přehled o formách a druzích CR, na základě vymezení objektu a subjektu CR si osvojí podstatu a zákonitosti trhu CR. Vysvětleny budou souvislosti cestovního ruchu v mezinárodním kontextu, specifika marketingu v cestovním ruchu a využití nových technologií v cestovním ruchu, stejně tak jako právní předpisy a institucionální zabezpečení cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Odevzdání seminární práce na zadané téma (individuálně) dle struktury a rozsahu specifikovaných v moodle. Možné hodnocení seminární práce v moodlu je 100 (=splnil) nebo 0 (=nesplnil). Při hodnocení 0 (=nespilnil) je možné dodatečně odevzdat maximálně jednou po zapracování připomínek v komentáři hodnocení.

Termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou v moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Test obsahuje 15 otázek, 10 uzavřených s možnostmi výběru variant A-E, kde pouze jedna varianta je správná (každá správná odpověď = 1 b.), a 5 otevřených (za každou otázku max. 2 body - hodnocené po půlbodech). Student má pro vyplnění testu k dispozici 30 minut čistého času.

Obsah

Témata konzultací:
1. Základní vymezení cestovního ruchu. Cestovní ruch v historickém kontextu.
2. Trh cestovního ruchu a faktory ovlivňující trh cestovního ruchu. Marketing v cestovním ruchu.
3. Mezinárodní cestovní ruch - internacionalizace a globalizace v cestovním ruchu. Globální a mezinárodní společnosti ve službách cestovního ruchu. Institucionální zabezpečení rozvoje cestovního ruchu. Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. Formy kooperace v cestovním ruchu.
4. Právní předpisy v cestovním ruchu. Státní politika cestovního ruchu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Literatura
 • Hesková, M. a kol. Cestovní ruch. Praha: fortuna, 2011.
 • Pásková, M., Zelenka, J.:. Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2002.
 • Palatková, M. & Zichová, J. Ekonomika turismu. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Palatková, M. Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Časopis C.O.T. Bussines.
 • Minář, P. a kol. Technika, management a marketing v CR. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996.
 • Lohmann, G.; Panosso Netto, A. Tourism theory : concepts, models and systems. Wallingford: CABI, 2017.
 • www.accka.cz
 • www.ack.cz
 • www.czechtourism.cz
 • www.mmr.cz
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF