Manažerský simulátor

Zkratka předmětu KOD/MS
Název předmětu Manažerský simulátor
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/MS
Název Manažerský simulátor
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

V rámci tohoto předmětu studenti v týmech trénují řešení problémů spojených se situační analýzou, plánováním a rozhodováním při řízení podniku v silně konkurenčním prostředí nasyceného trhu. Vlastní počítačový manažerský simulátor umožňuje simulaci dopadů jejich různých rozhodnutí při zohlednění dostatečně realistických podmínek.

Studenti si v souladu se svým zaměřením volí buď simulaci řízení supermarketu nebo cestovní kanceláře.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Účast na seminářích je povinná.

Student musí celkem získat alespoň 50 ze 100 bodů. Body jsou udělovány v následující struktuře:
1. týmová práce - úspěšné řízení cashflow (max. 20 bodů), ziskovost simulovaného podniku (max. 20 bodů), souhrnná závěrečná zpráva a její prezentace (max. 40 bodů).
2. individuální práce - sebereflexe, min. rozsah 30 řádek (max. 20 bodů).

Předepsaná struktura závěrečné práce:
1. Představení týmu a vymezení rolí
2. Výstupy ze situační analýzy a doporučení pro další rozvoj firmy
3. Rozhodnutí a dosažené výsledky, včetně porovnání s plánu a popisu změn oproti plánu
4. Zhodnocení výsledků (ziskovost, cashflow)
5. Konkrétní zhodnocení práce jednotlivých členů týmu (silné vs. slabé stránky)

Předepsaná struktura sebereflexe:
1. Úvod
2. Zhodnocení osobních zkušeností získaných během řešení
3. Zhodnocení vlastních silných a slabých stránek
4. Závěr - ponaučení do budoucna, využitelnost v praxi

Kritéria hodnocení závěrečné zprávy:
1. Hloubka analýzy vlastních rozhodnutí a jejich dopadů
2. Splnění předepsané struktury a formální zpracování
3. Prezentace

Kritéria hodnocení sebereflexe:
1. Hloubka sebereflexe a ponaučení
2. Splnění předepsané struktury a formální zpracování

Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.
Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Obsah

Plán seminářů:

- Sestavení týmů a představení zadání projektu (1. sem.)
- Situační analýza firmy (2. sem.)
- Stanovení cílů a plánu rozvoje firmy - cíle + ekonomika (3. - 4. sem.)
- Zadávání rozhodnutí do počítačového simulátoru a analýza odchylek (5. - 8. sem.)
- Závěrečné prezentace (9. sem.)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předpokladem jsou základní znalosti z oblastí ekonomiky podniku, účetnictví, managementu a marketingu.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni propojit znalosti z jednotlivých oblastí podniku (finance, management, marketing, obchod) a prakticky je využít.

Studenti posílí své dovednosti v oblasti týmové práce, situační analýzy, stanovování cílů, plánování, time managementu, ekonomických propočtů, rozhodování v komplexních podmínkách, hodnocení a sebehodnocení vlastních výkonů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radim Dušek, Ph.D., Ing. Tomáš Fuka, CSc., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Hana Volfová
Literatura
  • Lambden, J., Targett, D. Hospodaření malého podniku. Praha, 2005.
  • Bennett, M. Řízení růstu. Praha: Profess Consulting, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Projektová výuka

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Sebereflexe

Stáhnout jako PDF