Marketingový výzkum

Zkratka předmětu KOD/MV
Název předmětu Marketingový výzkum
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/MV
Název Marketingový výzkum
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KMV
Vyloučené předměty KOD/KMR, KOD/MR, KOD/YMR
Podmiňující KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA, KŘE/ZMA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat základní teoretické znalosti marketingového výzkumu, tj. jeho účelu, procesu, metod a technik a prakticky si vyzkoušet marketingový průzkum formou dotazníkového šetření.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Student je povinný chodit na semináře, což bude během semestru nahodile kontrolováno. Za semestr je možné využít dvě absence, které však musí být vždy předem omluvené - nejpozději během daného semináře, kdy je student nepřítomen. Neomluvené absence nejsou povoleny.

Požadavky k zápočtu:

a) Student je povinný chodit na semináře, což bude během semestru nahodile kontrolováno. Za semestr je možné využít dvě absence, které však musí být vždy předem omluvené - nejpozději během daného semináře, kdy je student nepřítomen. Neomluvené absence nejsou povoleny.

b) K získání zápočtu je nutné vypracovat dva týmové projekty. Formát všech projektů je nutné dodržet dle vzoru, termíny pro jejich odevzdání jsou závazně uvedené v Moodle. Za dostatečně zpracovaný bude považovaný projekt se známkou alespoň 1, na škále 0-2. Nedostatečně zpracované úkoly je možné dodatečně odevzdat maximálně jednou dle domluvy s vyučujícím. Prezentované budou pouze vybrané projekty. Prezentace není součástí hodnocení projektu, ale při výběru je nutné, aby práci tým prezentoval.

c) Během semestru je nutné systematicky týmově pracovat. Každý tým si rozdělí role a stanoví podmínky spolupráce. Tyto podmínky budou závazné na celý semestr a budou zahrnovat způsoby řešení problémů, které mohou ovlivňovat obdržení zápočtu celého týmu.

d) V 5. a 9. týdnu semestru budou ověřeny znalosti studentů zápočtovými testy. Každý z nich musí být úspěšně splněn minimálně na 50 %.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu jsou v moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška pro první termín probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Test obsahuje 14 otázek, které jsou uzavřené i otevřené. Student mám pro vyplnění testu k dispozici 60 minut čistého času. Druhý a další pokus mohou probíhat i formou ústní.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Další pravidla se řídí opatřením děkana č. 124/2017 a Studijním a zkušebním řádem JU.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úloha marketingového výzkumu v rámci marketingového řízení
2. Manažerské rozhodování, výzkumný proces a určení výzkumných otázek
3. Sekundární data, databáze a marketingový informační systém
4. Kvalitativní výzkum
5. Kvantitativní výzkum, kvantifikace a měření
6. Metody výběru zkoumaných subjektů
7. Dotazníkové šetření, dotazník, jeho struktura, stylizace otázek a škálování
8. Pozorování
9. Experiment a tržní testování
10. Zpracování a analýza dat
11. Prezentace výsledků
12. Odvětví marketingového výzkumu, trendy
13. Řízení marketingového výzkumu, kvalitativní standardy, etika a právní rámec v marketingovém výzkumu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní orientace v oblasti marketingu.

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí znalost metod marketingového výzkumu a jsou schopni na základě manažerského problému naplánovat, realizovat a vyhodnotit jednoduchý marketingový výzkum.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • Tahal, R. (2017). Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, a.s.
  • McDaniel, C., & Gates, R. H. (2015). Marketing Research (Tenth edition). Hoboken, NJ: Wiley.
  • Kozel, R., Mynářová, L., & Svobodová, H. (2011). Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s.
  • Nagyová, Ľ. a kol. (2014). Výskum trhu. Nitra: SPU.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Individuální příprava ke zkoušce, Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF