Destination Management and Marketing

Zkratka předmětu KOD/ODMM
Název předmětu Destination Management and Marketing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/ODMM
Název Destinační management a marketing
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/DMM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vysvětlení podstaty destinačního managementu a jeho specifik a příprava studentů na případné uplatnění v místních, regionálních, národních popř. mezinárodních organizacích a institucích, které se podílejí na rozvoji cestovního ruchu v destinaci.

Požadavky na studenta

Prezenční studium:
Požadavky k zápočtu:
A) aktivní účast na seminářích (max. 1 absence)
B) prezentace a odevzdání semestrální práce
C) min. 60% úspěšnost při zápočtovém testu

Kombinované studium:
A) odevzdání seminární práce
B) 60% úspěšnost při psaní zápočtového testu

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky, cvičení:
1. Úvod do problematiky destinačního managementu - vymezení základních pojmů.
2. Destinační strategie.
3. Organizace destinačního managamentu - úvod.
4. Organizace destinačního managamentu - systém fungování v ČR a v zahraničí.
5. Základní principy řízení destinace.
6. Marketing destinace - základní charakteristika a specifika.
7. Marketingová koncepce destinace.
8. Marketingová analýza - základ úspěšné destinační strategie.
9. Benefity a konkurenční výhody destinace, STP, marketingová strategie.
10. Marketingový mix destinace - 4P. Image a branding destinace.
11. Další složky rozšířeného marketingového mixu destinace.
12. Marketingový plán a kontrola.

Kombinované studium:
Konzultace:
1. Úvod do problematiky destinačního managementu - vymezení základních pojmů
2. Organizace destinačního managamentu (DMO) - vývoj, aktivity, struktura, financování, kooperace v destinaci, valorizace destinace
3. Marketingová koncepce destinace, marketingová analýza, benefity a konkurenční výhody, STP, marketingová strategie
4. Marketingový mix destinace, image a branding destinace, realizační plán, marketingová kontrola

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti


Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
 • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Literatura
 • Kiráľová, A. Marketing destinace cestovního ruchu. Praha: Ekopress, 2003.
 • Palatková, M. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Jak získat více příjmů z cestovního ruchu. Praha: Grada Publishung, 2006.
 • PALATKOVÁ, M. Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu. Praha: MMR, 2007.
 • HOLEŠINSKÁ, A. Destinační management aneb jak řídit turistickou destinaci. Brno: ESF MU, 2007.
 • BIEGER, T. Management von Destinationen. München: Oldenbourg, 2008.
 • MORRISON, A., M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995.
 • www.czechtourism.cz.
 • www.mmr.cz.
 • www.unwto.org.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF