Specialization Project 2 - practice

Zkratka předmětu KOD/OSP2
Název předmětu Specialization Project 2 - practice
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/OSP2
Název Specialization Project 2 - practice
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 100 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/SP2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podpořit schopnost studentů samostatně prakticky aplikovat teoretické znalosti na konkrétních projektech, které budou organizovány ve spolupráci s externími organizacemi i v rámci Ekonomické fakulty JU.
Práce na projektu bude týmová či individuální dle rozsahu konkrétního projektu. V rámci tohoto předmětu budou studenti prakticky řešit vybrané téma.
Výstupem bude jednak realizovaný projekt, jednak závěrečná zpráva, která se bude obhajovat před odbornou komisí včetně zástupců z praxe.
Příklady tematických oblastí, ve kterých budou projekty zadávány: rozvoj konkrétní firmy (např. marketingový audit, inovace marketingového mixu), marketingový výzkum, data mining, event management, brand management, družstevnictví, management služeb v CR, destinační management a marketing, uplatnění lokální produkce v obchodě.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF