Specializační projekt 1

Zkratka předmětu KOD/SP1
Název předmětu Specializační projekt 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/SP1
Název Specializační projekt 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Seminář 50 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvíjet schopnosti studentů prakticky aplikovat teoretické znalosti formou projektové výuky, a to řešením konkrétních projektů, které jsou organizovány ve spolupráci s podniky a organizacemi z praxe. V rámci tohoto předmětu se jednotlivé studentské týmy samostatně teoreticky připravují na praktické řešení zadaného projektu, čímž si prohlubují odborné znalosti ve vybrané oblasti. Výstupem je projektová dokumentace (cíle projektu, plán řešení projektu) a rešerše zaměřující se na současný stav poznání v dané problematice.


Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) Zpracování a odevzdání projektové dokumentace (cíl projektu, plán řešení projektu) dle zadání specifikovaném v Moodle.
2) Zpracování a odevzdání literární řešerše zaměřující se na současný stav poznání v dané problematice.

Obsah

Příklady tematických oblastí konkrétních projektů jsou následující: rozvoj konkrétní firmy (např. marketingový audit, inovace marketingového mixu), marketingový výzkum, data mining, event management, brand management, management služeb v CR, destinační management a marketing, uplatnění lokální produkce v obchodě, apod.).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Literatura
  • Karlíček, M. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2016.
  • Tahal, R. Marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2017.
  • Kotler, P. Marketing management - global edition. Harlow: Pearson, 2018.
Vyučovací metody

Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF