Specializační projekt 2

Zkratka předmětu KOD/SP2
Název předmětu Specializační projekt 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/SP2
Název Specializační projekt 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 100 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvíjet schopnosti studentů prakticky aplikovat teoretické znalosti formou projektové výuky, a to řešením konkrétních projektů, které jsou organizovány ve spolupráci s podniky a organizacemi z praxe. Výstupem tohoto předmětu je jednak realizovaný projekt, jehož závěrečná zprávu musí studenti následně obhájit před odbornou komisí složenou jednak ze zástupců EF JU a odborníků z praxe.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) Zpracování a odevzdání závěrečné zprávy projektu dle zadání specifikovaném v Moodle.
2) Obhájení výstupů projektu před odbornou komisí na konferenci SVOČ.

Obsah

Příklady tematických oblastí konkrétních projektů jsou následující: rozvoj konkrétní firmy (např. marketingový audit, inovace marketingového mixu), marketingový výzkum, data mining, event management, brand management, management služeb v CR, destinační management a marketing, uplatnění lokální produkce v obchodě, apod.).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Literatura
  • Karlíček, M. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2016.
  • Tahal, R. Marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2017.
  • Kotler, P. Marketing management - global edition. Harlow: Pearson, 2018.
Vyučovací metody

Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF