Marketing

Zkratka předmětu KOD/ZMA
Název předmětu Marketing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/ZMA
Název Marketing
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KZMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat základní teoretické znalosti marketingu, tj. orientovat se v základní terminologii, pochopit důvody jeho vzniku, významu, účelu, procesu, nástrojů a prakticky si formou řešení příkladů (popř. případových studií) vyzkoušet aplikaci marketingu v typických situacích ve firmách.

Požadavky na studenta

Požadavky na ukončení předmětu:
Zápočet:
V průběhu semestru musí student získat minimálně 60 bodů z 90 možných bodů (tj. 6 testů po 15 bodech). Pokud tato podmínka nebude splněna, může být dán jeden náhradní termín nejpozději v prvním týdnu zkouškového období (test má opět hodnotu max. 15 bodů). Dále musí student splňovat docházku - jsou povolené dvě absence na cvičení za semestr.

Zkouška:
Zkouška se skládá ze dvou částí písemné a ústní, pokud vyučující nerozhodne jinak - tj. pouze ústní.

Písemná část zkoušky má podobu testu, který obsahuje látku z předmětu ve zhruba 18 -20 otázkách. Pro úspěšné splnění písemné je požadována 60% úspěšnost. Pokud student splní písemný test na více jak 92 %, bude tento test považován za splnění zkoušky a hodnocen stupněm výborně.
Ústní část - student odpovídá na dvě otázky, které si vylosuje.

Obsah

Přednášky:
1. Marketing, definice marketingu. Jeho úloha ve společnosti i firmě. Základní terminologie (př. direct marketing, gerilla marketing, viral marketing, apod.). Vznik a vývoj marketingové teorie. Podstata marketingu. Vztah marketingu k výrobě. Ekonomická podstata marketingu. Marketingová činnost. Marketingová filozofie.
2. Marketingové prostředí. Vnitřní a vnější prostředí firmy. Marketingové makroprostředí a mikroprostředí podniku. Analýza prostředí.
3. Konkurence a konkurenční prostředí. Význam konkurence. Identifikace konkurence. Informační systém o konkurenci. Odhalení cílů konkurence.
4. Spotřebitelské a průmyslové trhy. Koneční spotřebitelé a jejich chování při nakupování. Průmysloví zákazníci i zákazníci zprostředkovatelé a jejich chování při nakupování. Kupní rozhodovací procesy. Model chování zákazníka. Poptávka - prognóza a predikce.
5. Segmentace trhu. Nalézání možností na cílových trzích pomocí jejich segmentace. Tržní segmenty (význam, postup tvorby a kritéria). Výhody segmentace, fáze segmentace.
6. Marketingový informační systém. Získávání informační pro marketingová rozhodnutí. Marketingový výzkum, účel, druhy, účastníci a marketingový proces.
7. Význam "4C" pro firmu. Marketingový mix "4P". Význam dalších "P".
8. Produkt (Product) a produktová politika. Produkt - pojem, třídění. Úrovně produktu, dimenze a vrstvy. Značka. Životní cyklus produktu. Strategie uvedení produktu na trh. Podnikatelské hodnocení produktu. Inovace a nové produkty.
9. Výrobky a jejich klasifikace.Služby, povaha, vlastnosti a klasifikace.
10. Cena produktu (Price of product). Cenová politika. Cíle ceny, flexibilita, hladina a struktura cen. Určování cen v reálném světě. Nabídka X poptávka. Cena X hodnota. Přizbůsobení cen, cenové změny a reakce na tyto změny.
11. Místo (umístění) produktu (Place of product). Distribuce. Distribuční cesty, úrovně, druhy a členění (cesty a fyzická distribuce).
12. Podporování, podněcování produktu (Promotion of product). Nástroje - reklama, podpora prodeje, osobní prodej, Public relations, publicita. Výběr médií. propagační prostředky. Reklamní kampaň. Pojem marketingová komunikace.
13. Marketingové řízení. Strategické řízení. Marketingové strategické řízení. Marketingové strategie. Marketingové taktiky. Marketingový program firmy.
14. Marketing v aplikacích. Mezinárodní marketing. Specifika a základní koncepce a význam pro firmu. Důvody a formy zapojení do mezinárodního marketingu.

Cvičení:
1. Význam marketingu, seznámení s pravidly získání zápočtu (dílčí testy, možné semestrální práce)
2. Základní terminologie v marketingu
3. Použití marketingu v praxi - Tomáš Baťa (systém řízení firmy - zákazník na prvém místě)
4. Tomáš Baťa (Náš zákazník, náš pán). Podnik řízený zákazníkem
5. Analýza marketingového makroprostředí
6. Analýza marketingové mikroprostředí
7. Příklad segmentace trhu, příklady širokých a úzkých trhů
8. Získávání informací pro marketingová rozhodnutí
9. Vymyslete produkt, který byste mohli uvést na trh
10. Vytvořte cenu produktu
11. Rozhodněte o distribuci produktu
12. Navrhněte podporu produktu
13. Jednotlivé kroky marketingového řízení
14. Životní cyklus výrobku - sumarizace a charakter změn.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Bez podmiňujícího předmětu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a principům marketingového přístupu k trhu. Jsou schopni s marketingem ve firmě/organizaci pracovat.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
Literatura
 • www2.ef.jcu.cz/~svarcova
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G . Principles of Marketing. Prentice Hall, 2010.
 • ŠVARCOVÁ, M. Základní principy marketingu. Praha, 2016.
 • McCARTHY, E.J., PEREAULT, W.D. Základy marketingu. Praha, 1995.
 • Solomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W. Marketing očima světových marketing manažerů. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1273-X.
 • WHITELEY, R.C. Podnik řízený zákazníkem. Praha, 1991. ISBN 80-85605-69-4.
 • ERDÉLY, E. Baťa - Švec, který dobyl svět. Praha, 1990.
 • BAŤA, J.T., SINCLAIROVÁ, S. Tomáš Baťa-Švec pro celý svět.
 • HLAVÁČ, M. Tvůrci českého zázraku. Praha, 2000.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Případová studie

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF