Katedra regionálního managementu

Katedra je zaměřena na komplexní pohled rozvoje regionů z hlediska  ekonomických, sociálních a environmentálních  souvislostí. Zvláštní pozornost je věnována teorii a praxi získávání financí z dotačních titulů EU, ČR i regionů, územnímu plánování a přípravě projektové dokumentace.

http://ksr.ef.jcu.cz

oficiální facebooková stránka katedry

Detailní profil katedry s přesahem do aplikační sféry

Profil katedry na stránkách Regionální kontaktní organizace – kontaktu pro Evropský výzkumný prostor RKO-ERA

Stránky jsou společným projektem partnerských Regionálních kontaktních organizací, a to Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA, Regionální kontaktní organizace jižní Morava – ERA a Regionální kontaktní organizace Liberec – ERA. Cílem webových stránek je poskytovat kvalitní on-line podporu v oblastech souvisejících s evropským výzkumem. Na stránkách nejdete informace a novinky z oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, zejména pak v 7.rámcovém programu EU.

videoprofil Katedry regionálního managementu

česky

anglicky

Výuka: Spektrum předmětů sahá od obecného základu pojmů strukturální politiky a ekonomiky regionu až po konkrétní témata v rámci rozvoje cestovního ruchu, ekonomiky životního prostředí, rurální sociologie apod. Výuka je propojena s vědeckou činností katedry.

Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova nabízí bakalářský obor Strukturální politika EU pro veřejnou správu. Dalším studijním oborem katedry je v rámci navazujícího magisterského programu Strukturální politika EU a rozvoj venkova. Obor Management of Regional Development je vyučován v angličtině.

Věda a výzkum: Členové katedry se podíleli a podílí na těchto mezinárodních projektech: GILDED - 7. rámcový program EU. UNICREDS - program Interreg IVc. Land and Art – COST LD 14118.

Další projekty: Projekt OPVK Implementace multimediálních interaktivních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské Unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech

Uplatnění absolventů: Absolvent najde uplatnění v orgánech a organizacích EU, v centrálních orgánech ČR (ministerstva, banky, platební agentury), ve veřejné správě (krajské úřady, regionální odbory apod.) a ve všech organizacích a podnicích, kde je třeba čerpat finanční podporu z externích fondů.

Oblasti možné spolupráce/ Oblasti poskytovaných služeb

  • Vedení a spolupráce na zahraničních projektech v oblasti regionálního rozvoje, managementu a politiky ŽP, venkovské turistiky a agroturistiky
  • Socioekonomické analýzy zejména v oblasti regionálního rozvoje a managementu ŽP, venkovské turistiky a agroturistiky.
  • Dotazníková setření. Sestavení dotazníku podle požadavků (konzultacek dotazníku),vyhodnocení a interpretace výsledků
  • Oceňování ŽP. Využití alternativních metod v oceňování životního prostředí jako nástroje pro management ŽP a regionální rozvoj
  • Projektové poradenství. Monitoring dotačních příležitostí, pomoc při podávání žádosti o dotaci v těchto grantových/ operačních programech
  • Hodnocení účinnosti a směřování dotační politiky ČR a EU v oblasti regionálního rozvoje a managementu ŽP venkovské a agroturistiky

 

 

Adresa:

Katedra regionálního managementu 
Ekonomická fakulta

Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích

Studentská 13

370 05 České Budějovice