Projektování venkovské krajiny

Zkratka předmětu KRM/KPVK
Název předmětu Projektování venkovské krajiny
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/KPVK
Název Projektování venkovské krajiny
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KPVK
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem tohoto předmětu je získat teoretické vědomosti o propojení přírodních, kulturních, sociálních a ekonomických složek krajiny v procesu plánování a rozvoje venkovského prostoru.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Popis zvolené krajiny, ke kterému se postupně přidávají znalosti - vegetační stupně, výpočty KES, krajinné typy, návrhy změn a jejich KES - vše v systému MOODLE.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test a ústní zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Tématické okruhy:
1. Krajina jako předvědecký pojem - Západní tradice pojmu krajina, český kulturní konstrukt krajiny- holandská krajinomalba a neviditelná krajina v pozadí
2. Kulturní kořeny pojmu krajina - hebrejské kořeny pojmu, asijská, australský konstrukt
3. Krajina jako vědecký pojem, zakladatelská definice krajiny - H umboldtova zakladatelská definice a současná Evropská úmluva o krajině, krajinná ekologie a její deklarace mostu mezi "humanities" a "science"
4. Krajina jako zkušenost a krajina jako objekt vědy - limity ekologie a sociologie ve zkoumání krajiny
5. Koncept Landscape - Inscape - Humanscape - Ethnoscape, fotografie a Land-Art.
6. Typologie evropské krajiny sensu Meeus - terciární typologie - přístup k zemědělské krajině
7. Evropské megatypy a krajiny ČR, ukázky, rozlišování, ohrožené megatypy.
8. Současné změny evropské krajiny, rurální versus urbánní kultur, moderní vymezení venkova
9. Síly formující krajiny v ČR, historický přehled, mýty o krajině minulosti, smysl ekologické stability krajiny.
10. Jak ekonomicky ocenit krajinu?
11. Plánování a projekce rozvoje krajiny v kontextu regIonálního a strategického rozvoje ČR a regionů.
12. Cíle, výstupy krajinného plánování, dimenze a parametry venkovského prostoru v zemích EU se specifikací na ČR.
13. Metodické principy zpracování krajinného plánu jeho struktura a náležitosti (textová část, analytická a hodnotící část, návrhová část a část tabulková).
14. Postup zpracování krajinného plánu, věcné a časové etapy, jejich náplň a postup zpracování na lokální (základní) úrovni zpracování - katastrální území obce, mikroregionu.

Cvičení:
(Exkurze pro KPVK nepovinné)
1. Ukázka kontrastu organicky rostlé město, plánovaná výstavba - exkurze na Českokrumlovsko, Doplní Třebonín nebo téma dynamické změny krajiny - Cetviny
2. Krajiné typy, územní a krajinný plán - výstavba v Č. Budějovicích.
3. Land-art jako způsob projektování krajiny v okolí města - Vodňany
4. Pro zájemce - anglicky - landscape changes - český ráj, 3 denní kurs - 4-6 května společně s americkými a evropskými studenty.
Cvičení navazují na téma přednášek a vlastní prezentace studentů.
1. blok
-výpočet ekologické stability území, simulátor KES dle Míchala.
2. blok
- zpracování námětů a doporučení na další rozvoj venkovského prostoru ve zvoleném území.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Student si osvojí části krajinného plánu a praktické dovednosti - krajinná struktura a potenciál, systém ekologické stability, výpočty koeficientu ekologické stability, chápání krajiny jako kromě biologické také jako kulturní konstrukce, dynamika vývoje krajiny pod antropogenním tlakem, a to vše při respektování ochrany a tvorby krajiny, chápané jako součást biologicko-kulturního dědictví.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 • Přednášející: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
Literatura
 • Culek, M.:. Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 1996.
 • Cusdlínová, E., Lapka, M. Krajina optikou ekonomie. Život. Prostr., Vol. 36, No. 1, 2002.
 • Forman, R., Godron, M. Krajinná ekologie. Praha, 1993.
 • Löw, J., Míchal, I. Krajinný ráz. Praha, 2003.
 • CUDLÍNOVÁ, E., LAPKA, M. Úvod do krajinné ekologie pro rozvoj venkova. Ekonomická fakulta JU, České Budějovice, 2008. ISBN 978-807394-077-5.
 • Vávra, J., Lapka M., Cudlínová, E. Current Challenges of Central Europe: Society and Environment. Varia, UK Praha, 2014. ISBN 976-80-7308-551-3.
 • Vávra, J., Lapka M., Cudlínová, E. Ekonomika v souvislostech. Varia. UK Praha, 2015. ISBN 978-80-7308-571-1.
 • Evropská úmluva o krajině 2000.
 • Buček, A., Lacina, J. Geobiocenologie II. Brno, 2002.
 • Schama, S.:. Krajina a paměť. Praha, 2007.
 • Machar, I. a kol. Krajinná ekologie. Praha Academia - vybrané kapitoly, 1993.
 • Cílek, V. Krajiny vnitřní a vnější. Dokořán, Praha, 2005.
 • BOWERS, J., HOPKINSON, P. Landscape Evaluation, Cost-benefit Analysis and Sustainability. In: Landscape Researc. Economic Valuation of Landscape, 1994.
 • Pearce, D. W. a kol.:. Macmillanův slovník moderní ekonomie. Victoria Publishing, Praha 1994.
 • Librová, H.:. Pestří a zelení. Brno, Veronica, 1994.
 • STIBRAL, Karel:. Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005.
 • MIKŠÍČEK, P. Sudetská pouť aneb Waldgang. Dokořán, Praha, 2005. ISBN 80-7363-009-5.
 • Maier, K. a kol. Udržitelný rozvoj území. Praha, Grada publishing., 2012.
 • Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF