Environmental Economy

Zkratka předmětu KRM/OENE
Název předmětu Environmental Economy
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/OENE
Název Environmentální ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KSR/OENE
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnění širších teoretických a praktických souvislostí vztahu ekonomie a životního prostředí, pro vzájemné porozumění ekonomů a ekologů a pro fundovanou argumentaci při vzájemných střetech a diskusích. Kurz umožní pochopit ekonomický a ekologický styl myšlení, vypovídající o specifickém přístupu k realitě - shod a odlišností.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínky pro udělení zápočtu: zpracování 2 seminárních prací, které řeší případové studie vyplývající z odborného zaměření kurzu. Rozsah práce je cca 15 stran. Docházka (max. 2 absence).
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základních témat environmentální ekonomie. Celková známka se určuje na základě výsledků ze seminárních prací, zkouškového testu a ústní zkoušky.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1 - Ekonomické a ekologické myšlení;
2 - Reakce ekonomů na ekologickou krizi;
3 - Naše Společná Budoucnost;
4 - Summit Země Rio de Janeiro;
5 - Světový Summit Johannesburg;
6 - Trvale udržitelný rozvoj;
7 - Indikátory trvale udržitelného rozvoje;
8 - Ekologická stopa;
9 - Internalizace externalit;
10 - Metody oceňování přírody;
11 - Ekonomické nástroje;
12 - Zelené daně a obchodovatelná povolení;
13 - Globální ekonomika životní prostředí;

Cvičení:
1 - Ekonomické a ekologické myšlení;
2 - Reakce ekonomů na ekologickou krizi;
3 - Naše Společná Budoucnost;
4 - Summit Země Rio de Janeiro;
5 - Světový Summit Johannesburg;
6 - Trvale udržitelný rozvoj;
7 - Indikátory trvale udržitelného rozvoje;
8 - Ekologická stopa;
9 - Internalizace externalit;
10 - Metody oceňování přírody;
11 - Ekonomické nástroje;
12 - Zelené daně a obchodovatelná povolení;
13 - Globální ekonomika životní prostředí;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Environmentální ekonomika je podmíněn předměty Ekonomie I.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům environmentální ekonomie, jsou schopni orientovat se v ekonomických nástrojích na ochranu ŽP a použít metodiku oceňování přírodních zdrojů pro argumentaci nákladově ziskové analýzy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
  • CUDLÍNOVÁ, E. Ekologická ekonomie a životní prostředí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006. ISBN 80-7040-862-6.
  • VEJCHODSKÁ, E. Ekonomie a politika městského životního prostředí. Nakladatelství OECONOMICA - VŠE, Praha, 2009. ISBN 978-80-245-1241-9.
  • RUSSO, V. Environmental management - Readings and and cases. Sage Publications, Inc, California, 2008. ISBN 978-1-4129-5849-3.
  • ŠAUER, P., LISA, A. Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. Univerzita Karlova v Praze, 2007. ISBN 978-80-87076-08-8.
  • HLAVÁČEK, J. Mezinárodní environmentální právo a ochrana životního prostředí. Nakladatelství OECONOMICA - VŠE, Praha, 2007. ISBN 978-80-245-1296-9.
  • CUDLÍNOVÁ, E., LAPKA, M. Úvod do krajinné ekologie pro rozvoj venkova. Ekonomická fakulta JU, České Budějovice, 2008. ISBN 978-807394-077-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF