Politologie

Zkratka předmětu KRM/POL
Název předmětu Politologie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/POL
Název Politologie
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/POL
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Student se seznámí s problematikou fungování politického procesu a s jeho vazbami na ekonomický a sociální rozvoj. Získá základní informace o vývoji a struktuře politické vědy, seznámí se s jejími klíčovými pojmy, metodami a teoriemi zkoumání. Absolvent bude po ukončení kurzu schopen samostatně se orientovat v politických systémech, základních ideologiích a politických proudech, porozumí klíčovým aspektům rozvoje demokracie a občanské společnosti, zejména mechanismu reprezentace zájmů v soudobých podmínkách. Bude schopen lépe se uplatnit v roli občana i ekonomického odborníka.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce.

Požadavky ke zkoušce:
Znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem. Písemná a ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod k dějinám politického myšlení.
2. Společnost a stát.
3. Demokracie.
4. Politické strany a stranické systémy, zájmové skupiny.
5. Funkce voleb v moderní demokracii, volební systémy.
6. Vývoj stranického systému ČR.
7. Prezidentský a parlamentní model dělby moci.
8. Dělba moci v ČR.
9. Parlament a legislativní proces.
10. Lidská práva.
11. Politické ideologie: liberalismus a konzervatismus.
12. Politické ideologie: socialismus, environmentalismus, nová sociální hnutí.
13. Mezinárodní vztahy a instituce, zahraniční politika ČR.
14. Evropský integrační proces.

Cvičení:
1. Člověk a politická moc, legitimita a legalita;
2. Morálka a pragmatismus v politice;
3. Konzervatismus a liberalismus;
4. Socialismus jako ideologie;
5. Fašismus a komunismus;
6. Teorie demokracie;
7. Srovnání volebních systémů;
8. Politické strany a systémy stran;
9. Politické spektrum v ČR;
10. Dělba a kontrola moci;
11. Lidská a občanská práva v mezinárodních dokumentech;
12. OSN, NATO, EU;
13. Zahraniční politika ČR;
14. Závěrečný test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům politického systému, reprezentaci zájmů, zprostředkování mezi občany a politickou mocí, participaci občanů, legitimitě moci, volebnímu systému apod.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
  • Přednášející: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
  • Cvičící: Ing. Sylvie Kobzev Kotásková
Literatura
  • Čmejrek, J. a kol. (2007). Moderní společnost a problémy politiky. 3. vyd. Praha: ČZU PEF.
  • Čmejrek, J. a kol. (2006). Příručka k výuce politologie. 1. vyd. Praha: ČZU PEF.
  • Heywood, A. (2005). Politické ideologie. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia.
  • Heywood, A. (2004). Politologie. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia.
  • Sartori, G. (2011). Srovnávací ústavní inženýrství: Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství.
  • Říchová, B. a kol. (2009). Západoevropské politické systémy komparace politických systémů. 1. vyd. Praha: Oeconomica.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF