Regionální ekonomika 2

Zkratka předmětu KRM/REK2
Název předmětu Regionální ekonomika 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/REK2
Název Regionální ekonomika 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit základní znalosti posluchačů v oblasti regionální ekonomiky a jejího fungování v kontextu současných trendů v ČR a EU. Koncepce předmětu vychází z potřeby detailní znalosti faktorů ovlivňujících regionální ekonomiku v národním, mezinárodním a globálním měřítku. Specifická pozornost je dále věnována jednotlivým strukturám regionální ekonomiky a konkrétní aplikaci znalostí na příkladu ČR (primární sektor, průmysl, kvartérní a kvintérní aktivity v prostoru a jejich regionální diferenciace).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínkou připuštění ke zkoušce je vypracování a obhájení seminární práce v rozsahu 10 stran na vybrané téma z oblasti regionální ekonomiky a politiky a účast na přednáškách v rozsahu 60 %. Seminární práce, téma bude upřesněno na začátku semestru.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška má charakter písemného ověření znalosti studentů získané na přednáškách a cvičení z oblasti Regionální ekonomiky II.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata a zaměření přednášek:
1.-2. Regionální ekonomika v kontextu trendů globalizace, IT rozvoje, inovací (trojitá šroubovice, tzv. Triple Helix), trendů spojených s udržitelným rozvojem a zelené ekonomiky (tzv. green economy a green growth). Regionální ekonomika v kontextu Qadruple Helix a Quintuple Helix.

3.-4. Faktory konkurenceschopnosti regionální ekonomiky a její měření v kontextu udržitelného rozvoje (pilířové pojetí, konfliktní vazby a vyváženost).

5.-6. Regionální ekonomika ČR z hlediska zemědělských struktur (vliv Společné zemědělské politiky EU v období post-produktivismu a neo-produktivismu).

7.-8. Regionální ekonomika ČR z hlediska průmyslu (typologie, zdroje, význam energetiky). Přímé zahraniční investice vývoj v ČR a jejich vliv na regionální ekonomiku.

9.-10. Regionální ekonomika ČR z hlediska základních služeb, kvartérních a kvintérních aktivit. Znalostní ekonomika (role inovací a výzkumu v regionálním rozvoji). Trh práce a podnikání v ČR (stav, vývoj, faktory, nové trendy, regionální specifika, nástroje hospodářské politiky). Sociální ekonomika.

11.-12. Regionální ekonomika z hlediska sídelní struktury a demografie (specifika EU a ČR). Specifika vztahů měst a venkova při formování regionální ekonomiky (procesy urbanizace, suburbanizace, desurbanizace, reurbanizace, urban-sprawl).

13.-14. Geopolitické faktory ovlivňující formování regionální ekonomiky (vymezení, vývoj, specifika EU a postavení ČR). Zhodnocení dosavadní podpory regionální ekonomiky ČR ze zdrojů EU (zaměření, kontext, dopady, předpokládaný další vývoj).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalosti z předmětu REVS (Regionalni ekonomika).

Získané způsobilosti

Studenti pochopí v teoretické i praktické rovině širší kontext fungování regionální ekonomiky s ohledem na geopolitické vlivy a typologii současných problémů v národních i nadnárodních souvislostech. Budou schopni identifikovat a interpretovat klíčové trendy ovlivňující regionální ekonomiky v ČR i EU, dále analyzovat a hodnotit související hospodářské politiky a veřejné výdajové programy.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Literatura
 • https://www.oecd-ilibrary.org/governance/rethinking-regional-development-policy-making_9789264293014-en
 • https://www.oecd-ilibrary.org/environment/rethinking-urban-sprawl_9789264189881-en
 • https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/rural-urban-partnerships_9789264204812-en
 • Pělucha, M. Venkov na prahu 21. století. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-87197-49-3.
 • WOKOUN, R., MATES, P., KADEŘÁBKOVÁ, L. Základy regionálních věd a veřejné správy. Aleš Čeněk, Plzeň. 166 s., 2011. ISBN 978-80-7380-304-9.
 • Cooke, P. Re-Framing Regional Development - Evolution, Innovation and Transition. Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-68646-4.
 • Pělucha, M. Theory and Reality of Rural and Urban Perspectives in the Context of Territorial Cohesion and Regional Development in the Czech Republic. New York, 2016. ISBN 978-1-63485-083-4.
 • http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf
 • Blažek, J., Uhlíř, D. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Praha. Univerzita Karlova v Praze. Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3.
 • Jeníček, V. a kol. Vyvážený rozvoj: Na globální a regionální úrovni. Praha: C. H. Beck, 2010.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF