Sociologie

Zkratka předmětu KRM/SOC
Název předmětu Sociologie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/SOC
Název Sociologie
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/SOC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením předmětu a hlavními tématy studia sociologie a jejího vztahu k jiným společenským vědám, dále pak nastínit důležité historické etapy vývoje světové sociologie od jejího vzniku po současnost. Důraz je kladen na zrození a vývoj moderní společnosti s ohledem na konkrétní příklady společenských změn zejména v České republice. Nad rámec klasických sociologických koncepcí, pojmů a autorů, budou studenti seznámeni se současnými vybranými přístupy a problémy environmentální a rurální sociologie.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Studenti budou v průběhu kurzu číst a diskutovat vybrané studijní texty (3-6 textů za semestr - domácí četba). Dále pak písemný test pro ověření znalostí nabytých v kurzu.

Povinná účast na cvičeních 75 %, možnost absence 25 % cvičení bez omluvy.

Požadavky ke zkoušce:
Student prokáže při ústní zkoušce znalosti z předmětu sociologie a prokáže, že porozuměl vybranému sociologickému problému, včetně samostudia literatury.

Obsah

Témata přednášek:
1. Základní pojmy sociologie, jak myslet sociologicky
2. Emancipace sociologie a zrod moderní společnosti. Společnost vs. pospolitost. August Comte. Émile Durkheim. Ferdinand Tönnies.
3. Společnost a ekonomika. Karl Marx, Karl Polanyi, Max Weber.
4. Normy, hodnoty a postoje.
5. Socializace a sociální skupiny. Instituce a organizace.
6. Struktura společnosti. Sociální stratifikace. Stratifikační hlediska. Status.
7. Proměny rodiny v historii. Gender, práce a společenské role.
8. Globalizace. Demokracie a ekonomické systémy. Modernizace a konzervativizmus.
9. Masová kultura a konzumní společnost. Koncepce životních stylů.
10. Regionální diferenciace v sociálních systémech I. Indikátory kvality života v ČR dle krajů. Finanční aspekty.
11. Regionální diferenciace v sociálních systémech II. Rozdílné postoje a hodnoty. Kulturní kontext krajových rozdílů.
12. Environmentální sociologie. Vztah člověka a živ. prostředí. Sociální aspekty změn klimatu
13. Rurální sociologie. Proměny českého venkova a rurální kultury.
14. Metodologie sociologických výzkumů. Hypotézy a výběr respondentů.

Témata cvičení odpovídají tématům přednášek (diskuze nad texty a další úkoly zaměřené zejména na pochopení vztahu jedinec-společnost a zasazení vlastních zkušeností do rámce sociologických teorií).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět je podmíněn středoškolskými znalostmi ze společenských věd.

Získané způsobilosti

Studenti zvládnou základní sociologické pojmosloví, jsou schopni orientovat se v historických meznících vývoje sociologie jako vědní disciplíny a zároveň získají praxí schopnost sociologicky nahlížet na denní realitu a sociologicky interpretovat současné společenské problémy.

Garanti a vyučující
 • Garanti: PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Přednášející: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Cvičící: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
Literatura
 • Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada.
 • Bauman, Z. (2000). Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Giddens, A. (2001). Sociologie. Praha: Argo.
 • Jandourek, J. (2009). Úvod do sociologie. Praha: Portál.
 • Keller, J. (2008). Až na dno blahobytu. Praha: EarthSave CZ.
 • Petrusek, M., a kol. (2011). Dějiny sociologie. Praha: Grada.
 • Sedláček, T. (2009). Ekonomie dobra a zla. Zlín: 65. Pole.
 • Meziřický, V. (Ed.). (2003). Globalizace. Praha: Portál.
 • Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
 • Prudký, L. (Ed.). (2016). Periferie, kraje, hodnoty. Brno: CDK.
 • Librová, H. (1994). Pestří a zelení (Kapitoly o dobrovolné skromnosti). Brno: Veronica.
 • Jandourek, J. (2001). Sociologický slovník. Praha: Portál.
 • Nový I., a kol. (1997). Sociologie pro ekonomy. Praha: Grada.
 • Keller, J. (2005). Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Blažek, B. (1998). Venkov, města, média. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Librova, H. (2003). Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). Brno: Doplněk.
 • Novotna, E. (2008). Základy sociologie. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF