Katedra řízení

Katedra řízení

Katedra řízení pokrývá svým rozsahem široké spektrum oblasti managementu, za stěžejní lze považovat výuku povinných předmětů na bakalářském i navazujícím magisterském stupni garantovaného oboru Řízení a ekonomika podniku, a to zaměřené na různé přístupy managementu v organizacích, řízení lidských zdrojů, logistiku a operační management, projektový, strategický a procesní management. Na tyto pilíře katedry navazuje řada dalších volitelných předmětů, které umožňují studentům rozšířit si svůj odborný profil, např. v oblasti řízení kvality, řízení změn, v podnikatelské etice, v komunikaci, rozvoji manažerských technik a dovedností, systematickém budování podnikové kultury, v problematice malého a středního podnikání či v motivaci a stimulaci pracovních sil. Absolventi oboru Řízení a ekonomika podniku se uplatní v řídících funkcích v soukromé i veřejné správě. Katedra řízení se výrazným způsobem podílí i na výuce dalších oborů na Ekonomické fakultě, ale i na ostatních fakultách Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Výuka je často doplňována přednáškami externích odborníků z praxe.

Výzkumné a vědecké směřování katedry je prioritně orientováno na řízení malých a středních podniků a hledání účelného a účinného řízení podnikových procesů a lidských zdrojů účastnících se v těchto procesech. Mezi současné výzkumné projekty, na kterých se členové katedry podílí, patří Modely řízení MSP (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.) a Management lidských zdrojů malých a středních podniků (odpovědný řešitel: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.). Dalším směrováním katedry je oblast řízení procesů v nevýrobní sféře (veřejná správa, samospráva, sociální služby a podnikání).

Katedra řízení je schopná nabídnout poradenství, školení, přednášky a·spoluúčast při vypracování projektů se zaměřením na:

  • uplatnění strategického, procesního a projektového řízení v organizacích a regionu;
  • optimalizaci logistických toků a dopravy;
  • efektivní řízení lidských zdrojů a podnikové kultury v organizacích,
  • rozvoj manažerských technik a dovedností.

http://kre.ef.jcu.cz