Procesní management

Zkratka předmětu KŘE/KPMAN
Název předmětu Procesní management
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/KPMAN
Název Procesní management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních přístupů a metod procesního řízení s důrazem na systémové myšlení, jednání a tvůrčí vedení spolupracovníků. Předmět prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, jako je řízení procesů, tvorba business modelu, hodnotový management, vypracování modelu kompetencí, řízení kvality atd. Součástí kurzu jsou i praktické aplikace metod procesního managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: seminární práce
Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Podstata procesního řízení.
2. Fáze procesního řízení. Strategie a řízení procesů.
3. Hodnotový management. Hodnota pro zákazníka.
4. Metody mapování a řízení procesů.
5. Tvorba procesních map v systému ARIS, ATTIS.
6. Implementace procesního řízení.
7. Monitorování, měření výkonnosti a optimalizace procesů.
8. Řízení podle kompetencí, lidské zdroje v procesním řízení.
9. Simulační metody v procesním managementu.
10. Procesní management v praxi firem. Aktuální téma.
11. Procesní management ve vybrané organizaci (přednášky odborníků z praxe).Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Procesní management je podmíněn předmětem Management.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům procesního managementu a jejich aplikaci při řízení podniků.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • Řepa, V. (2012). Procesně řízená organizace. Praha: Grada.
 • Rolínek, L. a kol. (2008). Procesní managament. Vybrané apekty. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.
 • Truneček, J. (2004). Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha.
 • Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press.
 • Harmon, P. (2007). Business process change: a guide for business managers and BPM and six sigma professionals. Amsterdam.
 • Davies, B. (2007). Developing sustainable leadership. London.
 • Vlček, R. (2002). Hodnota pro zákazníka. Praha.
 • Baroudi, R. (2010). KPI mega library: 17,000 key performance indicators. Scotts Valley, California.
 • Hammer, M., & Champy, J. (1996). Reengineering - radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. Praha: Management Press.
 • Plamínek, J., Fišer, R. (2005). Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • Dlouhý, M. a kol. (2007). Simulace podnikových procesů. Brno.
 • Osterwalder, A., & Pigenur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF