Strategický management

Zkratka předmětu KŘE/KSMAN
Název předmětu Strategický management
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/KSMAN
Název Strategický management
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/SMAN
Vyloučené předměty KŘE/KSM, KŘE/KSMAJ, KŘE/SM, KŘE/SMAJ, KŘE/SMAN, KŘE/YSMAN
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty s teorií a praxí strategického řízení, uvádí studenty do základů terminologie, modelů, proncipů a jejich aplikace v konkrétních problémech podniků, efektivního využití zdrojů k dosažení cílů podniku.


Požadavky na studenta

Podmínky absolvování předmětu KSMAN
Zápočet:
" Odevzdání a schválení seminární práce viz. seminární práce (část individuální)
" Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana a harmonogramem akademického roku
" Studenti mají za povinnost si zápočet i zkoušku zkontrolovat (stag, index) nejpozději 5 dní po termínu.
Zkouška:
" Forma: ústní
" Místnost:
" 3 pokusy
" Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v dostatečném počtu a kapacitě, případně může dojít v rámci 13. týdne semestru k úpravě na základě odůvodněného hromadného požadavku studentů.
" V předposledním týdnu zkouškového období budou vypsány termíny jen pro opravné pokusy a během posledního týdne pouze pro 3. pokusy.
" Okruhy ke zkouškám budou v rámci 12. týdne zveřejněny v Moodlu.
Seminární práce:
" Seminární práce si studenti vybírají v Moodlu od 3. týdne do 6. týdne semestru.
" Individuální část práce představuje zpracovaní zvoleného tématu, viz. "Seznam témat" na Moodlu. V rozsahu min. 1000 slov, (s okraji 2,5cm, řádkování 1, font calibri 11) s počtem minimálně 3 zahraničních zdrojů (Zdroje lze hledat na: http://www.jstor.org/ a http://web.a.ebscohost.com/ - přístup jen ze sítě JČU) citovaných dle citační normy platné pro závěrečné práce na EF (http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/aktuality-soubory/pozadavky-vskp-2013).
V práci lze použít schémata, grafy i obrázky vztahující se k tématu.
Informace:
" Případná individuální komunikace probíhá v rámci vyhrazeného prostoru na přednáškách, cvičeních a konzultačních hodinách, dále formou e-mailu (Vrchota@ef.jcu.cz), na maily splňující základní formální náležitosti bude v rámci možností co nejdříve odpovězeno (cca do 2 pracovních dnů).


Výše uvedené informace mohou být upraveny v rámci jednotlivých oborů a kruhů.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do strategického managementu
2. Vize, Poslání, Cíle, Strategie
3. Obecné typologie strategií
4. Rozšířené typologie strategií
5. Základní analýzy interního a externího prostředí
6. Start-up
7. Vliv manažera na tvorbu strategie
8. Business model
9. Proces zavedení strategie
10. Systémy BSC a KPI
11. Rozšiřující analýzy podniku
12. Strategie MSP
13. Učící se organizace a podniková kultura
14. Volné téma (Nové trendy strategického řízení)

Cvičení:
Cvičení se skládají z týmového projektu, který je vytvářen na základě případových studií.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají porozumět základním principům strategického řízení, jsou schopni řídit a vypracovávat strategii podniku výroby a služeb.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
 • KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. (2007). Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press.
 • TICHÁ, I., HRON, J. Strategické řízení. Praha, 2012. ISBN 80-213-0922-9.
 • Zuzák, R. (2011). Strategické řízení podniku. Praha: Grada.
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. (2012). Tvorba business modelů. Brno: BizBooks.
 • KOTLER, P., KOTLER, M. (2013). 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. Brno: BizBooks.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • DOZ, Y., KOSONEN, M. (2011). Dynamická strategie. Praha : Management Press.
 • Srpová, J., Svobodová,I., Skopal,P., Orlík, T. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Grada Publishing,a.s.
 • BEITLER, M. A. (2013). Strategic organizational change: a practitioner s guide for managers and consultants. Greensboro: Practitioner Press International.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. (2012). Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF