Strategický management v obchodě a CR

Zkratka předmětu KŘE/KSMOC
Název předmětu Strategický management v obchodě a CR
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/KSMOC
Název Strategický management v obchodě a CR
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/SMOC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a praxí strategického řízení obecně a specificky v podnicích obchodu a cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Zpracování semestrální týmové práce - výběr a definice systému vhodných KPIs (finanční i nefinanční) pro vybraný podnik v rámci obchodu/CR.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu. Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Obsah

Témata přednášek a cvičení:
1. Strategie, její podstata a strategická rozhodnutí, strategické úrovně. Strategický management, strategická analýza, strategický výběr, implementace strategie, proces strategického managementu, strategický management přizpůsobení nebo rozpínání.
2. Strategický management v rozdílných podmínkách - malý, střední a velký podnik, nadnárodní společnosti. Podniky výroby, služeb, veřejný sektor.
3. Strategický management - modely strategického vývoje, rovnovážné stavy. Strategický vývoj jako důsledek politiky a kultury a jejich vliv na přijímání strategických rozhodnutí.
4. Uspořádání procesů strategického vývoje, otázky strategického vývoje - kulturní síť, strategický posun, nejistota.
5. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Volba strategie - generování strategických alternativ, typy alternativ. Hodnocení strategických alternativ. Konkurenční strategie v různých typech odvětví.
6. Implementace strategie. Projekt a management projektu. Fáze projektu. Zásady přípravy projektu. Hodnocení a ověřování proveditelnosti projektu. Změna výroby a její řízení.
7. Strategické řízení v obchodě a cestovním ruchu na základě kompetencí (řídící, provozní a podpůrné kompetence).
8. Balanced Scorecard a stanovení klíčových indikátorů výkonnosti (KPI). Controlling.
9. - 11. Specifika strategického řízení v obchodě ? Efficient Consumer Response, Category management, CRM, vlastní značky obchodníků, Long Tail ? dlouhý chvost, Multichannel Retailing.
12. - 14. Specifika strategického řízení v cestovním ruchu ? Yield Management, Benchmarking v CR, kvalita služeb v CR.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D., Ing. Jan Šalamoun, Ing. Lucie Tichá, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
 • KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. (2007). Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press.
 • TICHÁ, I., HRON, J. (2012). Strategické řízení. Praha.
 • Zuzák, R. (2011). Strategické řízení podniku. Praha: Grada.
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. (2012). Tvorba business modelů. Brno: BizBooks.
 • KOTLER, P., KOTLER, M. (2013). 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. Brno: BizBooks.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • DOZ, Y., KOSONEN, M. (2011). Dynamická strategie. Praha : Management Press.
 • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Grada Publishing.
 • BEITLER, M. A. (2013). Strategic organizational change: a practitioner s guide for managers and consultants. Greensboro: Practitioner Press International.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. (2012). Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF