Strategický management

Zkratka předmětu KŘE/SMAN
Název předmětu Strategický management
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/SMAN
Název Strategický management
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KSMAJ, KŘE/SMAJ, KŘE/YSMAN
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty s teorií a praxí strategického řízení, uvádí studenty do základů terminologie, modelů, principů a jejich aplikace v konkrétních problémech podniků, efektivního využití zdrojů k dosažení cílů podniku.


Požadavky na studenta

Zápočet:
" Odevzdání a schválení seminární práce viz. seminární práce (část individuální)
" Aktivní účast na cvičeních - žádná absence není povolena
" Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana a harmonogramem akademického roku
" Studenti mají za povinnost si zápočet i zkoušku zkontrolovat (stag, index) nejpozději 5 dní po termínu.
Zkouška:
" Forma: ústní
" Místnost:
" 3 pokusy
" Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v dostatečném počtu a kapacitě, případně může dojít v rámci 13. týdne semestru k úpravě na základě odůvodněného hromadného požadavku studentů.
" V předposledním týdnu zkouškového období budou vypsány termíny jen pro opravné pokusy a během posledního týdne pouze pro 3. pokusy.
" Okruhy ke zkouškám budou v rámci 12. týdne zveřejněny v Moodlu.
Seminární práce:
" Seminární práce si studenti vybírají v Moodlu od 3. týdne do 6. týdne semestru.
" Individuální část práce představuje zpracovaní zvoleného tématu, viz. "Seznam témat" na Moodlu. V rozsahu min. 1000 slov, (s okraji 2,5cm, řádkování 1, font calibri 11) s počtem minimálně 3 zahraničních zdrojů (Zdroje lze hledat na: http://www.jstor.org/ a http://web.a.ebscohost.com/ - přístup jen ze sítě JČU) citovaných dle citační normy platné pro závěrečné práce na EF (http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/aktuality-soubory/pozadavky-vskp-2013).
V práci lze použít schémata, grafy i obrázky vztahující se k tématu.
Informace:
" Případná individuální komunikace probíhá v rámci vyhrazeného prostoru na přednáškách, cvičeních a konzultačních hodinách, dále formou e-mailu (Vrchota@ef.jcu.cz), na maily splňující základní formální náležitosti bude v rámci možností co nejdříve odpovězeno (cca do 2 pracovních dnů).


Výše uvedené informace mohou být upraveny v rámci jednotlivých oborů a kruhů.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do strategického managementu
2. Vize, Poslání, Cíle, Strategie
3. Obecné typologie strategií
4. Rozšířené typologie strategií
5. Základní analýzy interního a externího prostředí
6. Start-up
7. Vliv manažera na tvorbu strategie
8. Business model
9. Proces zavedení strategie
10. Systémy BSC a KPI
11. Rozšiřující analýzy podniku
12. Strategie MSP
13. Znalostní podnik a podniková kultura
14. Volné téma (Nové trendy strategického řízení)

Cvičení:
1. Sestavení týmů, představení zadání a konceptu případových studií
2. Případová studie - zaměření na organizační struktury a změny
3. Případová studie - strategie
4. Případová studie - business model
5. Případová studie - vývojové fáze podniku, BSC, KPI
6. Případová studie - osobnost manažera
Závěrečné prezentace

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají porozumět základním principům strategického řízení, jsou schopni řídit a vypracovávat strategii podniku výroby a služeb.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Martin Pech, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. (2007). Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press.
 • TICHÁ, I., HRON, J. (2012). Strategické řízení. Praha.
 • Zuzák, R. (2011). Strategické řízení podniku. Praha: Grada.
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. (2012). Tvorba business modelů. Brno: BizBooks.
 • KOTLER, P., KOTLER, M. (2013). 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. Brno: BizBooks.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • DOZ, Y., KOSONEN, M. (2011). Dynamická strategie. Praha : Management Press.
 • Srpová, J., Svobodová,I., Skopal,P., Orlík, T. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Grada Publishing,a.s.
 • BEITLER, M. A. (2013). Strategic organizational change: a practitioner s guide for managers and consultants. Greensboro: Practitioner Press International.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. (2012). Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF