Strategický management v obchodě a CR

Zkratka předmětu KŘE/SMOC
Název předmětu Strategický management v obchodě a CR
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/SMOC
Název Strategický management v obchodě a CR
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a praxí strategického řízení obecně a specificky v podnicích obchodu a cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Průběžná účast na práci týmu při řešení manažerské simulační hry Greatail, odevzdání závěrečné zprávy ze hry a prezentace výsledků.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška pro první termín probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Druhý a další pokus mohou probíhat i formou ústní.

Obsah

Témata ke studiu:
1. Úvod do strategického managementu
Základní pojmy, historický vývoj a směry
2. Analýzy interního a externího prostředí využívané při formulaci strategie
Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí
3. Typologie strategie
Nejčastěji využívané strategie, jejich typy a směry
4. Proces zavedení strategie
Formulace, výběr, zavedení, vývoj a kontrola
5. Systémy BSC a KPI
Balanced scorecard a klíčové indikátory výkonnosti
6. Leadership
Vliv osobnosti leadra na strategické řízení
7. Volné téma
8. - 10. Specifika strategického řízení v obchodě - Efficient Consumer Response, Category management, CRM, vlastní značky obchodníků, Long Tail - dlouhý chvost, Multichannel Retailing.
11. - 13. Specifika strategického řízení v cestovním ruchu - Yield Management, Benchmarking v CR, kvalita služeb v CR.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D., Ing. Lucie Tichá, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Radim Dušek, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Jan Šalamoun, Ing. Lucie Tichá, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
 • KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. (2007). Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press.
 • TICHÁ, I., HRON, J. (2012). Strategické řízení. Praha.
 • Zuzák, R. (2011). Strategické řízení podniku. Praha: Grada.
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. (2012). Tvorba business modelů. Brno: BizBooks.
 • KOTLER, P., KOTLER, M. (2013). 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. Brno: BizBooks.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • DOZ, Y., KOSONEN, M. (2011). Dynamická strategie. Praha : Management Press.
 • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Grada Publishing.
 • BEITLER, M. A. (2013). Strategic organizational change: a practitioner s guide for managers and consultants. Greensboro: Practitioner Press International.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. (2012). Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Projektová výuka

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární)

Stáhnout jako PDF