Katedra účetnictví a financí

Informace pro uchazeče - prezentace ze dne otevřených dveří  15.1.2016 - obor Účetnictví a finanční řízení podniku

 

Odborné zaměření katedry

 • Finance podniku, včetně finančního řízení, finančních analýz a plánování a investičního rozhodování.
 • Finanční trhy a jejich instituce, včetně bankovnictví, platebního styku a úvěrových operací, cenných papírů a  mezinárodních financí.
 • Veřejné finance a finance územní samosprávy.
 • Daňový systém.
 • Účetnictví, včetně finančního a manažerského účetnictví, účetnictví neziskových organizací, finančního auditingu  a mezinárodních účetních standardů.

Pedagogická i vědecko výzkumná činnost katedry odráží její odborné zaměření.

Katedra je odborným garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

Odkaz na původní stránky katedry: http://kuf.ef.jcu.cz

Výzkumná témata katedry

Charakteristika bakalářského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Charakteristika navazujícího magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Uznávání zkoušek absolventů oboru Účetnictví a finanční řízení podniku Svazem účetních v rámci Certifikace účetní profese

Účetní poradce - softwarový poradenský systémVýzkumná témata katedry

Aktualizováno 1. dubna 2015

Finance podniku, účetnictví a auditing

 • Finanční a ekonomická analýza podniků, predikce finanční tísně podniků, využití klasifikačních metod ve finanční analýze (JEL Classification: G3).
 • Vypovídací schopnost účetních výkazů, kreativní účetnictví a účetní podvody v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS, účetní auditing, využití účetnictví v řízení podniku (JEL Classification: M4)
 • Analýzy hospodaření a financování zemědělských podniků, ex-ante a ex-post dopady zemědělské politiky na podniky (JEL Classification: M21, Q12, Q14).


 Finanční systém, veřejné finance a daňový systém

 • Finance územní samosprávy, fiskální decentralizace, fiskální udržitelnost a fiskální instituce (JEL Classification: E62, H6, H7).
 • Daňový systém, zatížení spotřebního koše spotřebními daněmi (JEL Classification: H24, H25).
 • Měření a analýza chudoby, mikrofinanční instituce, finanční gramotnost (JEL Classification: I32, G14).
 • Informace a efektivnost finančního trhu, mezinárodní finanční trhy (JEL Classification: G14, G15)

zpět

Charakteristika bakalářského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku je uskutečňován v souladu s potřebami podnikatelské sféry i veřejného sektoru. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Jedná se zejména o v praxi používané postupy financování, účetnictví, výkaznictví, zdanění a analýz hospodaření obvyklé v zemích EU, a v neposlední řadě i o právo, informatiku a výuku cizích jazyků. V rámci bloku volitelných předmětů má posluchač možnost rozšířit studium o vybranou oblast podle svého zájmu. Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru či z České národní banky.

Obsah studijního oboru je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR (viz http://kuf.ef.jcu.cz/spoluprace-se-svazem-ucetnich). Spolupráce EF JU s touto profesní organizací se odráží v možnosti uznání vybraných zkoušek pro studenty úspěšně absolvující obor Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci uvedené Certifikace účetních v ČR. Studijní plán je dále koncipován tak, aby vytvořil předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu stejného oboru na EF JU, který navazuje zejména v oblastech pokročilých metod finančního řízení, manažerského účetnictví, mezinárodních financí, IFRS a auditingu.

Koncepce studijního oboru se opírá o zkušenosti z jeho existence od roku 1994 (do roku 2006 v rámci Zemědělské fakulty JU). Obor se setkává se zájmem uchazečů. Ke studiu je každoročně přijímáno v průměru 100 studentů do prezenční formy studia a 40 do kombinované formy studia.

Profil absolventa studijního oboru & cíle studia

Bakalářské studium poskytuje studentům, vedle potřebného všeobecného teoretického a aplikovaného základu vysokoškolsky vzdělaného ekonoma, zejména znalosti a dovednosti v oblasti financí podniku, finančních analýz, finančního účetnictví a výkaznictví a daňového systému, ale také ze souvisejících oblastí veřejných financí, finančních trhů a bankovnictví.

Cílem studia je připravit absolventy bakalářského studia pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, v oblasti individuálního podnikání, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu (zejména v bankovním sektoru).

Absolventi oboru disponují znalostí anglického jazyka na úrovni B1, doloženou nezávislým testem certifikovaného pracoviště Britského centra JU.

zpět

Charakteristika navazujícího magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Studium navazujícího magisterského oboru navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem stejných či příbuzných studijních oborů a rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů jak v předmětech teoretického i aplikovaného základu, tak i v předmětech oborových. Studijní obor připravuje absolventy schopné samostatného rozhodování v oblasti finančního řízení s dostatečnou znalostí teorie i praktických postupů, s aktuálními oborovými znalostmi a profesními dovednostmi. V rámci výuky je kladen důraz i na problematiky, které významně přispívají k uplatnění studentů na evropském trhu práce. Jedná se zejména o mezinárodní účetní standardy, mezinárodní finance, finanční trhy a investování, metody finanční analýzy, analýzy podnikatelské činnosti a finančního řízení obvyklé v zemích EU. Studijní obor lze studovat v prezenční i v kombinované formě studia.

Pravidelná výuka je obohacena o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru nebo z České národní banky.

Významnou skutečností je kompatibilita studijního plánu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku s požadavky profesní organizace Svazu účetních v ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Pro úspěšné absolventy oboru ÚFŘP existuje možnost uznání vybraných zkoušek v rámci Certifikace účetních v ČR (viz http://kuf.ef.jcu.cz/spoluprace-se-svazem-ucetnich).

Koncepce studijního oboru se opírá o zkušenosti z jeho existence od roku 1994 (do roku 2006 v rámci Zemědělské fakulty JU). Obor se setkává s velmi stabilním zájmem uchazečů, kteří po absolutoriu nacházejí velmi dobré uplatnění.

Profil absolventa studijního oboru & cíle studia

Navazující magisterské studium oboru Účetnictví a finanční řízení podniku poskytuje vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky podniků především v oblasti finančního řízení, finančního i manažerského účetnictví, auditingu a v účetním poradenství. Profil absolventa však umožňuje uplatnění také ve finančním sektoru a ve vládním sektoru, zejména v orgánech veřejné správy, včetně ministerstev, územních finančních orgánů, finančních odborů krajů, měst a obcí, státem a územní samosprávou zakládaných společnostech apod.

Cílem studia je připravit absolventy navazujícího magisterského studia primárně pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických odděleních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu.

Absolventi jsou připraveni zejména pro:

 • organizaci účetnictví a výkaznictví podniku podle českých i mezinárodních účetních standardů,
 • využití účetních informací pro řízení podniku,
 • analýzy finančních a ekonomických dat podniku v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství,
 • porozumění dopadům hospodářských politik na podnikový sektor,
 • krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku,
 • porozumění právním aspektům podnikání,
 • porozumění procesu auditu.

zpět

Uznávání zkoušek absolventů oboru Účetnictví a finanční řízení podniku Svazem účetních v rámci Certifikace účetní profese

Svaz účetních (http://www.svaz-ucetnich.cz/) je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory,  daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Nejvýznamnějším úkolem Svazu je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován zejména realizací systému Certifikace účetní profese v ČR,  vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména britskou The Association of Chartered Certified Accountans - ACCA.

Podrobnosti o systému Certifikace účetní profese v ČR lze nalézt zde: http://www.icu-praha.cz/certifikace/certifikace-ucetni-profese-v-cr

Katedra účetnictví a financí spolupracuje s Institutem certifikace účetních a.s. (http://www.svaz-ucetnich.cz/isu/), který systém certifikace zajišťuje. Výstupem spolupráce je uznávání předmětů absolvovaných v rámci oboru Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci certifikace. Komitét pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních rozhodl na svých zasedáních ve dnech 2.2.2009, 12.6.2009, 1.3.2011, 13.12.2013, 11.4.2015 a 14.4.2015 uznat tyto zkoušky dle systému certifikace:

 • Účetnictví - principy a techniky, pro roky ukončení: 2004 - 2021
 • Manažerská ekonomika, pro roky ukončení: 2004 - 2021
 • Kvantitativní metody a informační technologie, pro roky ukončení: 2004 - 2021
 • Právo, pro roky ukončení: 2004 - 2021 (pokud bylo součástí SZZ, a to za předpokladu, že zkouška byla složena dle legislativy platné od 1.1.2014  - viz Rozhodnutí Komitétu z 11.4.2014).
 • Manažerské finance, pro roky ukončení: 2004 - 2014, 2015 až 2019.

Bližší informace o uznávání zkoušek v rámci systému certifikace účetních poskytne tajemník Katedry účetnictví a financí EF JU Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

zpět

Účetní poradce - softwarový poradenský systém

Softwarový poradenský systém Účetní poradce je na Ekonomické fakultě k dispozici studentům i pedagogům v rámci smlouvy uzavřené mezi firmou MBM Trans s.r.o. a EF JU.

Obsah systému (stručně): Výklady a metodika, účetní legislativa, daňová legislativa, pojištění zdravotní a sociální, obchodní a hospodářské předpisy, obecně platné předpisy, mezinárodní regulace účetnictví a daní, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, účetní & daňová judikatura……., majetek a cenové předpisy, kapitálový trh……, zdravotní a sociální, obchodní a hospodářské předpisy, obecně platné předpisy, mezinárodní regulace účetnictví a daní, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, účetní & daňová judikatura……., majetek a cenové předpisy, kapitálový trh……(podrobněji na http://www.mp-soft.cz/)

Studenti EF JU si mohou, v rámci smlouvy uzavřené mezi EF JU a firmou MBM Trans, objednat uvedený systém na dobírku pro soukromé využití přímo od distributora (MBM Trans s.r.o.) v ceně 200 Kč včetně DPH. Distribuční náklady činí 80 Kč. Licence je studentům poskytována vždy na akademický rok.

Systém je k dispozici v počítačových učebnách Výpočetního ústavu. V případě zájmu je možné provést instalaci i na jiné počítače v síti EF.

Objednávkový formulář pro studenty ke stažení ZDE.

zpět