Finanční trhy

Zkratka předmětu KUF/KFT
Název předmětu Finanční trhy
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KFT
Název Finanční trhy
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/FT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit témata vyučovaná v bakalářském kurzu Cenné papíry a seznámit studenty s fungováním finančního trhu a jeho vlivem na reálnou ekonomiku. Po absolvování předmětu student rozumí investičnímu procesu a základním teoretickým konceptům v rámci finančních trhů.

Požadavky na studenta

Podmínka získání zápočtu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 60 %)
Aktivní účast na cvičeních
Zápis do e-lernigového kurzu do čtvrtého týdne semestru včetně

Zkouška:
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část probíhá formou testu a její úspěšné absolvování
(70 %) je podmínkou pro účast na ústní zkoušce.

Hodnocení zkoušky:
Výborně 100 - 95 %
Výborně 94 - 90 %
Velmi dobře 89 - 80 %
Velmi dobře minus 79 - 70 %
Dobře 69 - 60 %
Nevyhověl/a 59 - 0 %

Váhy při finálním hodnocení:
Zápočtový test - 30 %
Písemná část zkoušky - 30 %
Ústní část zkoušky - 40 %

Obsah

Obsah:

1. Ekonomický systém a finanční trhy, typologie finančních trhů, finanční zprostředkovatelé
2. Teorie úrokových sazeb a druhy úrokových měr na finančních trzích
3. Primární trh a nové emise cenných papírů
4. Sekundární trhy a obchody na burzovním a mimoburzovním trhu
5. Teorie portfolia a modely oceňování kapitálových aktiv - CAPM a APM
6 Teorie efektivních trhů, behaviorální finance a anomálie na finančních trzích
7. Fundamentální analýza cenných papírů
8. Technická analýza cenných papírů
9. Psychologické analýza cenných papírů a spekulativní bubliny na finančních trzích
10. Účastníci finančního trhu - bankovní sektor
11. Účastníci finančního trhu - instituce kolektivního investování, typologie investičních fondů
12. Účastníci finančního trhu - pojišťovny, penzijní fondy a důchodový systém.
13. Regulace a dohled nad finančním trhem


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti jsou seznámeni s funkcí a členěním finančního trhu, teoriemi souvisejícími s finančním trhem. Studenti se orientují v problematice obchodování na organizovaných trzích, jsou schopni vypočítat výnos a riziko cenného papíru a využívat analýz cenných papírů (fundamentální, technická, psychologická) potřebných v procesu investičního rozhodování na finančních trzích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Rejnuš, Oldřich. (2014). Finanční trhy. Praha : Grada Publishing, a.s.
  • Veselá, J. (2011). Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI,a.s.
  • Musílek, P. (2011). Trhy cenných papírů (2. akt. vyd.). Praha: Ekopres, s. r. o.
  • Jílek, J. (2009). Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, a. s.
  • Fabozzi F. J. (2015). Capital markets : institutions, instruments, and risk management. 5th ed. Cambridge.
  • Rose P. S. (2009). Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy. Boston, McGraw - Hill Irwin.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF