Obchodní podnikání - Bc. - kombinovaná forma

Zahájení studia říjen 2019
Délka studia 2 semestry
Počet účastníků max. 20
Cena studia Kč 18 900,-

Bližší informace

Cíl oboru

Cílem programu celoživotního vzdělávání je umožnit studium prvního ročníku oboru Obchodní podnikání uchazečům, kteří nebyli přijati k řádnému studiu na EF JU a ostatním zájemcům.

Cílová skupina Pro uchazeče o vysokoškolské vzdělání s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou.
Náplň studia

          Zimní semestr:

 • Ekonomika podniku 
  Podstata a úloha podniku v ekonomice, cíle podniku, členění podniků. Založení podniku, činnosti související se založením podniku, zakladatelský rozpočet. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek, analýza bodu zvratu. Cash flow. Ceny, stanovení ceny nového výrobku, metody stanovení ceny. Zásobování, bilance materiálu, propočty spotřeby materiálu, stanovení norem zásob. Výrobní činnost podniku, produkční funkce - teoretický základ ekonomiky výroby, výrobní kapacita. Investiční činnost podniku, postup a metody hodnocení efektivnosti investic. Krizový vývoj podniku, sanace a zánik podniku. Splnění předmětu: zápočet, zkouška.
 • Mikroekonomie
  Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna. Nabídka a poptávka. Konkurence. Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence. Chování spotřebitele a formování poptávky. Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky. Tržní rovnováha. Důchod a bohatství. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy. Externality, veřejné statky, asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání. Splnění předmětu: zápočet, zkouška.
 • Matematika I
  Základní operace s aritmetickými vektory a maticemi, lineární závislost a nezávislost, hodnost matice, determinanty s aplikacemi, inverzní matice, maticové rovnice a jejich aplikace v ekonomických úvahách, soustavy lineárních rovnic, Gaussova a Jordanova eliminace, obecné řešení soustavy lineárních rovnic; relace, zobrazení, elementární funkce a jejich základní vlastnosti, posloupnost, konvergence posloupnosti, praktický výpočet limit, nekonečné řady, konvergence, konvergenční kritéria; využití software MAPLE V pro práci s vektory, maticemi, soustavami rovnic, posloupnostmi a řadami. Splnění předmětu: zápočet, zkouška.
 • Právo B
  Základní pojmy teorie práva, základy ústavního práva, základy právní úpravy, veřejné správy, státní správa, samospráva, občanské právo jako základ soukromého práva, závazkové vztahy v soukromém právu, základy autorského práva, základy pozemkového práva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základy pracovního práva, odpovědnostní vztahy v pracovním právu, základy trestního práva. Splnění předmětu: zápočet, zkouška.
 • Základy účetnictví
  Pojem, funkce a význam účetnictví. Majetek podniku a jeho zdroje. Rozvaha, funkce, členění. Základy účtování v podvojné účetní soustavě. Soustava účtů, účetní zápisy, podvojnost a souvztažnost zápisů. Nástroje průkaznosti účetnictví - účetní doklady, inventarizace. Základní účtování: peněžních prostředků, investičního majetku, mezd. Funkce a účtování daně z přidané hodnoty. Zásoby, jejich členění, účtování zásob způsobem A. Účtování nákladů a výnosů. Hospodářský výsledek, členění a zúčtování. Účetní uzávěrka včetně výpočtu daně z příjmu. Splnění předmětu: zápočet, zkouška
 • Cizí jazyk I (anglický)
  Shrnutí a prohloubení jazykových znalostí osvojených na střední škole. Slovní zásoba, mluvnické jevy odpovídající základům odborného stylu - systém slovesných časů, vyjadřování budoucnosti, komunikace v pracovním styku - obchodní korespondence, telefonování. Splnění předmětu: zápočet.
 • Vstupní jazykový test zaměřený na znalosti anglického jazyka podle úrovně B1 Evropského referenčního rámce. Požadavky: porozumění textům s běžnou slovní zásobou používanou v každodenním životě, schopnost písemně se vyjádřit ke známým tématům, zakončeno zkouškou.

          Letní semestr:

 • Makroekonomie I
  Keynesiánství a liberální směry. Novější ekonomické teorie. Makroekonomické cíle, proměnné a nástroje. Hospodářský růst, nezaměstnanost, inflace, platební bilance. Agregátní nabídka a agregátní poptávka, makroekonomická rovnováha, makroekonomické modely. Výkonnost ekonomiky a její měření. Nedostatky hrubého domácího produktu vykazovaného v systému národního účetnictví. Hospodářské politiky a jejich účinky. Peněžní agregáty. Finanční trhy. Fiskální politika. Monetární politika. Hospodářský cyklus. Splnění předmětu: zápočet, zkouška.
 • Matematika II
  Limita, fa spojitost funkce, derivace funkce a derivace funkce vyšších řádů, technika derivování, aplikace diferenciálního počtu v ekonomických úlohách; neurčitý a určitý Newtonův integrál, aplikace určitého integrálu, pojem diferenciální rovnice, separovatelná a lineární diferenciální rovnice, modelování diferenciálními rovnicemi; funkce více proměnných, parciální derivace, totální diferenciál, lokální extrémy funkcí více proměnných, vázané extrémy, absolutní extrémy funkcí více proměnných; využití softwarového produktu MAPLE V v matematické analýze. Splnění předmětu: zápočet, zkouška (zkouška je pojata jako zkouška souhrnná z předmětu Matematika I a II).
 • Obchodní právo
  Systémová úprava obchodních vztahů, obchody a podnikatelé, právo firemní - obchodní společnosti, družstvo a jiné podnikatelské subjekty, právo soutěžní, obchodní závazkové vztahy - smluvní typy v obchodním zákoníku, smlouvy se zástupci, smlouvy o dopravě, smlouvy o bankovních obchodech a další smluvní typy, konkurz a vyrovnání, právní úprava cenných papírů, obchodování cennými papíry, právo průmyslového vlastnictví, závazkové vztahy v mezinárodním obchodu. Podmiňující předmět je Právo B. Splnění předmětu: zápočet, zkouška.
 • Základy obchodu Konzultace:
  1. Úvod, terminologie, členění obchodu, vývoj obchodu, formy podnikání, družstevnictví, ekonomické a socioekonomické funkce obchodu.
  2. Obchodní sortiment, identifikace zboží, systemizace provozních jednotek, velkoobchod, maloobchod
  3. Elektronický obchod, ochrana spotřebitele, kooperace v obchodě.
  4. Hospodářská politika, mezinárodní instituce a organizace, světové trendy ovlivňující obchodní činnost.  
  Splnění předmětu: zápočet, zkouška.
 • Manažerská informatika 
  Cílem předmětu je na příkladech naučit studenta pracovat s databázovým systémem. Absolventi  předmětu musí  umět využívat vyučovaný software při přípravě seminárních a diplomových prací, při analýzách prováděných v dalších předmětech. V předmětu je vyučován program MS Access 2002 CZ na aplikacích z podnikového managementu. Rámcová osnova přednášek: Databázový systém MS Access 2002 s orientací na aplikace z podnikového managementu, databáze, relace, referenční integrita, tabulky, dotazy, formuláře, podformuláře, grafy, sestavy, makra, moduly, základy jazyka Visual Basic, spolupráce MS Accessu s jinými programy, výstupy pro Internet a Intranet. Splnění předmětu: zápočet, zkouška.
 • Cizí jazyk II (anglický)
  Cílem předmětu je dosažení jazykové úrovně a dovedností zaměřených na cizojazyčnou komunikaci v oboru. Přechod k obecně odborné slovní zásobě. Výuka odborného jazyka se zaměřením na odbornou terminologii z oblasti ekonomiky a řízení. Komunikace v pracovním styku, obchodní korespondence, telefonování. Podmiňujícím předmětem je Cizí jazyk I.

   

Odborný garant

Odborným garantem je doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová. Program organizačně garantuje CCV EF JU. Tutory jsou odborní pracovníci EF JU.

Organizační informace

Studium je organizováno jako jedna z forem celoživotního vzdělávání, zájemci o dlouhodobé studium tedy nejsou řádnými posluchači Ekonomické fakulty.

Doba trvání: 96 hodin (2 semestry)

Termín zahájení: říjen 2019 (termín bude upřesněn během září 2019)

Harmonogram výuky: přibližně 1x za 14 dní (pátek nebo sobota).

Počet účastníků: max. 30

Místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, 370 05  České Budějovice - areál učeben.

Termín podání přihlášky a zaplacení poplatku: do 2. 9. 2019.

Přijímací zkouška: nekoná se, o přijetí rozhoduje pořadí došlých přihlášek a zaplacení poplatku.

Vydávané osvědčení

Účastníci celoživotního vzdělávání, kteří úspěšně ukončí dlouhodobý studijní program (tj. získají minimálně 40 kreditů) a vážený studijní průměr všech úspěšně vykonaných zkoušek nepřesáhne stanovenou hodnotu danou Opatřením děkana pro přijímací řízení do příslušného akademického roku, mohou být následně přijati do 2. ročníku řádného studia daného oboru. V případě nesplnění těchto podmínek může být účastník celoživotního vzdělávání následně přijat k řádnému studiu na EF JU pouze v souladu s aktuálními podmínkami pro přijímací řízení, vyhlášenými vedením EF JU pro daný akademický rok.

Cena studia

Kč 18 900,- za oba dva semestry. Platba účastníka je participací na úhradě nákladů spojených se zajištěním studia.

Vložné zašlete, prosím, bezhotovostním převodem nebo složenkou typu A na účet Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ČSOB 104725778/0300, konstantní symbol 308, variabilní symbol 6020212018 specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu DD/MM/RRRR.

Kontaktní osoba - přihlášky a informace

Bc. Simona Pazderová
Budova Děkanátu EF JU - přízemí, kancelář 28
Tel.: +420 389 032 717

E-mail: pazder@ef.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Studentská 787/13
370 05  České Budějovice

Zpět na výběr oborů.

Máte-li zájem, můžete si tlačítkem níže vytisknout přihlášku ke studiu (během této operace nejsou shromažďována žádná osobní data).