Obchodní podnikání - navazující magisterské studium - Ing. - kombinovaná forma

Zahájení studia říjen 2019
Délka studia 2 semestry
Počet účastníků 40
Cena studia Kč 27 900,-

Bližší informace

Cíl oboru

Cílem programu celoživotního vzdělávání je umožnit studium prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Obchodní podnikání uchazečům, kteří nebyli přijati k řádnému studiu na EF JU a ostatním zájemcům.

Cílová skupina Všem zájemcům, kteří získali minimálně akademický titul bakalář (Bc.).
Náplň studia

       Zimní semestr:

 • Mikroekonomie II - Velké, střední a malé firmy. Chování velkých korporací. Ekonomie rizika a nejistoty. Změny důchodů a jejich vliv na příjmově spotřební křivku. Změny cen a jejich vliv na cenově spotřební křivku. Efektivnost ve výrobě a Edgeworthův box-diagram. Hranice produkčních možností. Efektivnost ve spotřebě a Edgeworthův box-diagram. Efektivnost produkt-mixu a Edgeworthův box-diagram. Analýza celkové rovnováhy. Relativní ceny a efektivnost výrobních vztahů. Efektivnost a spravedlnost. Produkce a náklady v dlouhém období. Analýza firmy a odvětví v dlouhém období.
 • Strategický marketing - Cílem předmětu je umožnit studentům hlouběji pochopit nejen současné potřeby zákazníků, ale i okruh potenciálních zákazníků a jejich potřeby v budoucích obdobích. Pokládá za manažerskou nezbytnost schopnost myslet jak analyticky, tak i strategicky.
 • Právo v podnikání - Studenti se v rámci předmětu seznámí podrobněji s právními instituty, s nimiž budou v praxi jako podnikatelé přicházet do styku. Důraz je kladen zejména na právní vztahy ve styku s cizinou při výkonu podnikání, nekalosoutěžní jednání, insolvenční řízení, veřejné zakázky. Součástí předmětu bude i návštěva soudního jednání – přezkumného jednání včetně schůze věřitelů s případnou diskusí s insolvenčním soudcem. V průběhu studia tohoto předmětu budou studenti vypracovávat jednotlivé úkoly – přihlášku do insolvenčního řízení, návrh na zahájení insolvenčního řízení, zasílatelskou smlouvu, smlouvu s mezinárodním prvkem, směnku, směnečný platební rozkaz.
 • Management II - Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti managementu a jejich aplikace ve firemní praxi a organizačním chován firem a manažerů. Internacionalizace, globalizace, konkurenční prostředí (světové hospodářství, EU).
 • Spotřební chování - Poznání spotřebního chování umožňuje organizacím zlepšit jejich marketingové strategie a segmentaci trhu tím, že poznají psychologii spotřebitelů, toho, jak myslí, cítí, uvažují a vybírají si mezi různými alternativami (značek, produktů), jaký vliv má na spotřebitele jejich okolí (média, kultura, rodina, referenční skupiny, symboly) a životní cyklus rodiny, jak se spotřebitelé chovají při samotném nákupu i po nákupu při spotřebě, jak se projevuje u spotřebitelů omezená racionalita, nebo rozdílná angažovanost na koupi produktu. Součástí předmětu je zároveň i úvod do použití příslušných kvalitativních i kvantitativních metod sběru dat vhodných pro účely poznání spotřebního chování a následné segmentaci trhu.
 • Strategický management v obchodě a CR - Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a praxí strategického řízení obecně a specificky v podnicích obchodu a cestovního ruchu.

 

       Letní semestr:

 • Makroekonomie II - Makroekonomická rovnováha v dvou-, tří- a čtyřsektorovém modelu ekonomiky. Vyjadřová- ní měnových kurzů, mobilita kapitálu v podmínkách pevných a pružných měnových kurzů. IS-LM analýza. Účinky fiskální a monetární politiky. Makroekonomická investiční funkce. Spotřeba a makroekonomická spotřební funkce. Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu. Investice do fixního kapitálu, do bytové výstavby a do zásob. Dlouhodobý hospodářský růst a ekonomický rozvoj. Neoklasický model růstu, teorie endogenního růstu a ekonomie strany nabídky. Teorie držby peněz. Nabídka peněz. Náklady spojené s nezaměstnaností a inflací, rozpočtové deficity a inflace.
 • Statistiské metody - market. aplikace - Cílem předmětu je naučit studenty vybrané statistické metody zaměřené na zpracovávání informací získaných při marketingovém výzkumu. Jedná se o specifické kontroly na vybočující pozorování, formální statistickou kontrolu pořízených dat, techniky průzkumové analýzy, metody používané při analýze kategoriálních dat - kontingenční tabulky a testy závislostí v kontingenčních tabulkách. Část výuky bude zaměřena na zvládnutí vybraných vícerozměrných statistických metod používaných při analýze trhu.
 • Mezinárodní cestovní ruch - Cílem předmětu je seznámit studenty s významem cestovního ruchu v mezinárodním kontextu. Předmět vychází z postavení a významu průmyslu cestovního ruchu ve světové ekonomice. Analyzuje trh mezinárodního cestovního ruchu. Hodnotí postavení ČR v rámci evropského a světového cestovního ruchu. Studuje vliv globalizace, internacionalizace a konkurence na mezinárodní trh cestovního ruchu, včetně jeho ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů. Prezentuje dosavadní výkony mezinárodního cestovního ruchu a poukazuje na budoucí trendy v kontextu vlivu mezinárodních organizací.
 • Mezinárodní obchod - Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy, které řeší exportéři a importéři v obchodu s hmotným zbožím, a dále s některými službami, které souvisejí s uskutečňováním mezinárodního podnikání a institucionálním rámcem vytvářejícím podmínky pro jejich realizaci. Mezinárodní obchod České republiky. Exportní politika státu. Globalizace a její vliv na mezinárodní obchod. Vstupy firem na zahraniční trhy. Podstata, vznik a formy obchodních operací. Kupní smlouvy v mezinárodním obchodě. Dokumentární a nedokumentární způsoby placení. Základní nadnárodní organizace (OSN, GATT, WTO). Doprava, pojištění a skladování v mezinárodním obchodě. Burzovní a aukční obchody, výměnné a vázané obchodní operace. Internetový obchod. Změny v oblasti mezinárodního obchodu po vstupu ČR do EU - praktické příklady.
 • Mezinárodní unijní právo - Cílem předmětu je seznámit posluchače s právními aspekty mezinárodního obchodu ČR a Evropské unie.
 • Řízení lidských zdrojů- Předmět poskytne studentům základy ŘLZ a přehled současných trendů v ŘLZ a personálním managementu.

   

Přesný studijní plán jednotlivců pro 1. ročník, včetně povinně volitelných předmětů bude stanoven na zápisové schůzce, která se bude konat před zahájením studia. Účastnicí celoživotního vzdělávání jsou povinni zapsat v 1. ročníku všechny povinné předměty.

Odborný garant

Odborným garantem je doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová. Program organizačně garantuje CCV EF JU. Tutory jsou odborní pracovníci EF JU.

Organizační informace

Studium je organizováno jako jedna z forem celoživotního vzdělávání, zájemci o dlouhodobé studium tedy nejsou řádnými posluchači Ekonomické fakulty.

Doba trvání: 2 semestry

Termín zahájení: říjen 2019 (termín bude upřesněn během září 2019)

Harmonogram výuky: přibližně 1x za 14 dní (pátek nebo sobota).

Počet účastníků: 40

Místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, 370 05  České Budějovice - areál učeben.

Termín podání přihlášky a zaplacení poplatku: do 2. 9. 2019.

Přijímací zkouška: nekoná se, o přijetí rozhoduje pořadí došlých přihlášek a zaplacení poplatku.

Vydávané osvědčení

Účastníci celoživotního vzdělávání, kteří úspěšně ukončí dlouhodobý studijní program (tj. získají minimálně 40 kreditů) a vážený studijní průměr všech úspěšně vykonaných zkoušek nepřesáhne stanovenou hodnotu danou Opatřením děkana pro daný akademický rok, mohou být následně přijati do 2. ročníku řádného studia daného oboru. V případě nesplnění těchto podmínek může být účastník celoživotního vzdělávání následně přijat k řádnému studiu na EF JU pouze v souladu s aktuálními podmínkami pro přijímací řízení, vyhlášenými vedením EF JU pro daný akademický rok.

Cena studia

Kč 27 900,- za oba semestry. Platba účastníka je participací na úhradě nákladů spojených se zajištěním studia.

Vložné zašlete, prosím, bezhotovostním převodem nebo složenkou typu A na účet Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ČSOB 104725778/0300, konstantní symbol 308, variabilní symbol 6020212018, specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu DD/MM/RRRR.

Kontaktní osoba - přihlášky a informace

Bc. Simona Pazderová
Budova Děkanátu EF JU - přízemí, kancelář 28
Tel.: +420 389 032 717
E-mail: pazder@ef.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Studentská 787/13
370 05  České Budějovice

Zpět na výběr oborů.

Máte-li zájem, můžete si tlačítkem níže vytisknout přihlášku ke studiu (během této operace nejsou shromažďována žádná osobní data).