Řízení a ekonomika podniku - navazující magisterské studium - Ing. - kombinovaná forma

Zahájení studia říjen 2019
Délka studia 2 semestry
Počet účastníků 20
Cena studia Kč 27 900,-

Bližší informace

Cíl oboru

Cílem programu celoživotního vzdělávání je umožnit studium prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Řízení a ekonomika podniku uchazečům, kteří nebyli přijati k řádnému studiu na EF JU a ostatním zájemcům.

Cílová skupina Všem zájemcům, kteří získali minimálně akademický titul bakalář (Bc.).
Náplň studia

Zimní semestr

Mikroekonomie II - Cílem předmětu je poskytnout ucelený teoretický základ pro aplikované ekonomické disciplíny, rozšířit a prohloubit znalosti nabyté v předmětu Mikroekonomie I. První část přednáškového cyklu si klade za cíl seznámit studenty s teorií rozhodování spotřebitele a teorií výroby v krátkém a dlouhém období, následuje část zaměřená na objasnění různých tržních struktur lišících se stupněm konkurenčnosti. Třetí tematická část je zacílena na výklad problematiky trhů výrobních faktorů, závěrečná část přednáškového cyklu prezentuje teorii všeobecné ekonomické rovnováhy, ekonomii informací a ekonomii blahobytu. Oproti bakalářské úrovni kurzu mikroekonomie je zde kladen větší důraz na formalizaci výkladu a prezentaci mikroekonomických koncepcí stojících mimo hlavní proud.

Statistické metody v ekonomii - Kurz má dva hlavní cíle. První spočívá v seznámení studentů s vybranými pokročilými statistickými metodami, které jsou aplikovatelné v marketingovém výzkumu. Příkladem může být analýza kategoriálních dat, shluková analýza a logistická regrese. Zároveň bude představena terminologie související s těmito metodami. Druhým cílem je seznámit posluchače s programovacím prostředím R.

Právo v podnikání II - Studenti se v rámci předmětu seznámí podrobněji s právními instituty, s nimiž budou v praxi jako podnikatelé přicházet do styku. Důraz je kladen zejména na právní vztahy ve styku s cizinou při výkonu podnikání, nekalosoutěžní jednání, insolvenční řízení, veřejné zakázky. Součástí předmětu bude i návštěva soudního jednání – přezkumného jednání včetně schůze věřitelů s případnou diskusí s insolvenčním soudcem. V průběhu studia tohoto předmětu budou studenti vypracovávat jednotlivé úkoly – přihlášku do insolvenčního řízení, návrh na zahájení insolvenčního řízení, zasílatelskou smlouvu, smlouvu s mezinárodním prvkem, směnku, směnečný platební rozkaz

Management II - Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti managementu a jejich aplikace ve firemní praxi a organizačním chován firem a manažerů. Internacionalizace, globalizace, konkurenční prostředí (světové hospodářství, EU).

 

Letní semestr

Makroekonomie II - Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu makroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Podnikové informační systémy II - Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami používaných v podnikových informačních systémech. Pozornost je zaměřena zejména na software typu ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence) a na další software používaný v podnicích. Studenti budou současné seznámeni s postupem implementace podnikového IS na příkladu vybraného software (např. ERP Axapta). Studenti by tedy měli porozumět možnostem a limitům uplatnění jednotlivých typů podnikového software, znát vazby aplikací ERP na další podnikové aplikace a znát zásady jednotlivých etap výběru a  implementace podnikového IS včetně jejich specifik, trendů a inovací.

Mezinárodní marketing - Předmět výrazně profiluje absolventa pro oblast mezinárodního podnikání. V průběhu kurzu získají posluchači vědomosti z problematiky mezinárodního marketingu, výzkumu mezinárodních trhů a seznámí se s nástroji mezinárodního marketingu.

Řízení podnikové kultury - Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o hlavních oblastech působících na podnikovou kulturu, o jejím významu a funkcích působících na fungování podniku (organizace, firmy). Kultura, úrovně a druhy - podniková (firemní, organizační). Vlivy kultury globální, národní a regionální na podnikovou kulturu. Zdroje podnikové kultury - kulturní paměť a východiska sociologická, psychologická v čase a prostoru (mikro-, mezo- a makroprostor). Obsah, prvky, úrovně a struktura podnikové kultury. Síla kultury, strategie a výkonnost firmy.
Poznání podnikové kultury jako východisko jejího utváření. Utváření kultury podniku s ohledem na specifika regionu i  ve směru inovativním, zabezpečeným atmosférou důvěry, s celoživotním učením podporujícím profesní, osobnostní a tvořivý rozvoj lidského potenciálu.

* předměty povinně volitelné

*Demografické metody a analýzy

*Řízení dodavatelského řetězce

*Regionální projektování

*Manažerské techniky

*Štíhlá výroba

Přesný studijní plán jednotlivců pro 1. ročník, včetně povinně volitelných předmětů bude stanoven na zápisové schůzce, která se bude konat před zahájením studia. Účastnicí celoživotního vzdělávání jsou povinni zapsat v 1. ročníku všechny povinné předměty.

Odborný garant

Odborným garantem je doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Program organizačně garantuje CCV EF JU. Tutory jsou odborní pracovníci EF JU.

Organizační informace

Studium je organizováno jako jedna z forem celoživotního vzdělávání, zájemci o dlouhodobé studium tedy nejsou řádnými posluchači Ekonomické fakulty.

Doba trvání: 2 semestry

Termín zahájení: říjen 2019 (termín bude upřesněn během září 2019)

Harmonogram výuky: přibližně 1x za 14 dní (pátek nebo sobota).

Počet účastníků: 20

Místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, 370 05  České Budějovice - areál učeben.

Termín podání přihlášky a zaplacení poplatku: do 2. 9. 2019.

Přijímací zkouška: nekoná se, o přijetí rozhoduje pořadí došlých přihlášek a zaplacení poplatku.

Vydávané osvědčení

Účastníci celoživotního vzdělávání, kteří úspěšně ukončí dlouhodobý studijní program (tj. získají minimálně 40 kreditů) a vážený studijní průměr všech úspěšně vykonaných zkoušek nepřesáhne stanovenou hodnotu danou Opatřením děkana pro daný akademický rok, mohou být následně přijati do 2. ročníku řádného studia daného oboru. V případě nesplnění těchto podmínek může být účastník celoživotního vzdělávání následně přijat k řádnému studiu na EF JU pouze v souladu s aktuálními podmínkami pro přijímací řízení, vyhlášenými vedením EF JU pro daný akademický rok.

Cena studia

Kč 27 900,- za oba semestry. Platba účastníka je participací na úhradě nákladů spojených se zajištěním studia.

Vložné zašlete, prosím, bezhotovostním převodem nebo složenkou typu A na účet Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ČSOB 104725778/0300, konstantní symbol 308, variabilní symbol 6020212018, specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu DD/MM/RRRR.

Kontaktní osoba - přihlášky a informace

Bc. Simona Pazderová
Budova Děkanátu EF JU - přízemí, kancelář 28
Tel.: +420 389 032 717
E-mail: pazder@ef.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Studentská 787/13
370 05  České Budějovice

Zpět na výběr oborů.

Máte-li zájem, můžete si tlačítkem níže vytisknout přihlášku ke studiu (během této operace nejsou shromažďována žádná osobní data).

 

Přihláška ke studiu