Účetnictví a finanční řízení podniku - navazující magisterské studium - Ing. - kombinovaná forma

Zahájení studia říjen 2019
Délka studia 2 semestry
Počet účastníků 20
Cena studia Kč 27 900,-

Bližší informace

Cíl oboru

Cílem programu celoživotního vzdělávání je umožnit studium prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku uchazečům, kteří nebyli přijati k řádnému studiu na EF JU a ostatním zájemcům.

Cílová skupina Všem zájemcům, kteří získali minimálně akademický titul bakalář (Bc.).
Náplň studia

          Zimní semestr:

  • Mikroekonomie II - Velké, střední a malé firmy. Chování velkých korporací. Ekonomie rizika a nejistoty. Změny důchodů a jejich vliv na příjmově spotřební křivku. Změny cen a jejich vliv na cenově spotřební křivku. Efektivnost ve výrobě a Edgeworthův box-diagram. Hranice produkčních možností. Efektivnost ve spotřebě a Edgeworthův box-diagram. Efektivnost produkt-mixu a Edgeworthův box-diagram. Analýza celkové rovnováhy. Relativní ceny a efektivnost výrobních vztahů. Efektivnost a spravedlnost. Produkce a náklady v dlouhém období. Analýza firmy a odvětví v dlouhém období.
  • Rozhodovací modely - Cílem předmětu je seznámit studenty s modelováním rozhodovacích procesů a se základními metodami pro výběr nejvýhodnější varianty rozhodování. Základní pojmy teorie rozhodování. Riziko a užitková funkce. Rozhodovací modely s jedním kritériem rozhodování. Rozhodovací matice, pravidla pro rozhodování za rizika a nejistoty, rozhodovací stromy. Vícekriteriální hodnocení variant za jistoty. Metody stanovení vah kritérií, metody pro výběr nejvýhodnější varianty. Řešení konfliktních rozhodovacích problémů s využitím teorie her. Řešení maticových her v ryzích a smíšených strategiích, hry hrané proti přírodě. Kooperativní a nekooperativní hry dvou hráčů s nekonstantním součtem. Softwarová podpora řešení vybraných typů rozhodovacích problémů.
  • Právo v podnikání II - Studenti se v rámci předmětu seznámí podrobněji s právními instituty, s nimiž budou v praxi jako podnikatelé přicházet do styku. Důraz je kladen zejména na právní vztahy ve styku s cizinou při výkonu podnikání, nekalosoutěžní jednání, insolvenční řízení, veřejné zakázky. Součástí předmětu bude i návštěva soudního jednání – přezkumného jednání včetně schůze věřitelů s případnou diskusí s insolvenčním soudcem. V průběhu studia tohoto předmětu budou studenti vypracovávat jednotlivé úkoly – přihlášku do insolvenčního řízení, návrh na zahájení insolvenčního řízení, zasílatelskou smlouvu, smlouvu s mezinárodním prvkem, směnku, směnečný platební rozkaz.
  • Management II - Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti managementu a jejich aplikace ve firemní praxi a organizačním chován firem a manažerů. Internacionalizace, globalizace, konkurenční prostředí (světové hospodářství, EU).
  • Manažerské účetnictví II - Cílem předmětu je prohloubit principy, metody a nástroje manažerského účetnictví pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu. Dále se zaměřit na využití nástrojů a metod strategického řízení a oblast controllingu.


          Letní semestr:

  • Hospodářská a sociální statistika - Předmět je zaměřen na objasnění způsobu vzniku statistických informací o hospodářských a sociálních jevech a procesech. Posluchač si osvojí schopnost rozumět statistickým údajům, které charakterizují sociálně ekonomické jevy a základní postupy a metody použitelné při jejich vyhodnocování. Metody a nástroje sociálněhospodářské statistiky, adekvační problém, statistické jednotky, statistický ukazatel, jeho věcný obsah a formálně logická konstrukce. Srovnávání - základní nástroj hodnocení ekonomických a sociálních jevů. Deskriptivní indexy, jejich konstrukce a členění. Souhrnné indexy v průměrovém tvaru, v agregátním tvaru. Cenová statistika - obecné problémy zjišťování cen, praxe cenových indexů, měření inflace, statistická deflace, srovnávání cenových indexů. Statistika výroby a služeb. Národní účetnictví, makroagregáty. Ekonomická aktivita obyvatelstva, statistika mezd a nákladů práce, statistické zjišťování v oblasti práce a pracovních sil. Statistika produktivity - propočty celkové produktivity, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady. Prostorové srovnávání - metody víceaspektního hodnocení a jejich využití, problémy spojené s aplikací metod víceaspektního hodnocení.
  • Makroekonomie II - Makroekonomická rovnováha v dvou-, tří- a čtyřsektorovém modelu ekonomiky. Vyjadřování měnových kurzů, mobilita kapitálu v podmínkách pevných a pružných měnových kurzů. IS-LM analýza. Účinky fiskální a monetární politiky. Makroekonomická investiční funkce. Spotřeba a makroekonomická spotřební funkce. Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu. Investice do fixního kapitálu, do bytové výstavby a do zásob. Dlouhodobý hospodářský růst a ekonomický rozvoj. Neoklasický model růstu, teorie endogenního růstu a ekonomie strany nabídky. Teorie držby peněz. Nabídka peněz. Náklady spojené s nezaměstnaností a inflací, rozpočtové deficity a inflace.
  • Oceňování podniku a majetku - Cílem předmětu je získání orientace v oblasti oceňování jednotlivých položek majetku za použití různých metod administrativního a tržního oceňování. Analýza hodnoty majetku pro různé účely s použitím různých metod oceňování. Rozbor oceňování jednotlivých druhů majetku - budovy, stavby, pozemky, trvalé porosty, movitý a finanční majetek, nehmotný majetek, věcná břemena. Stanovení hodnoty podniku jako celku. Oceňování na základě administrativního i tržního pohledu s jejich vzájemným porovnáním, klady a zápory a možnostmi užití v praxi. Požadavky na osobu znalce a odhadce, informace o oceňování v zahraničí, mezinárodní oceňovací standardy. Faktory a subjekty působící na trhu nemovitostí, možnosti financování jejich nákupu, hodnocení dosavadního vývoje a odhad perspektiv tohoto trhu.
  • Finanční trhy - Cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi jednotlivých segmentů finančního trhu, s procesy a formami obchodů a transakcí na těchto trzích, s charakteristikou a druhy finančních nástrojů, s analýzami cenných papírů, s faktory ovlivňujícími výnosnost investičních nástrojů, s procesy charakteristickými pro globální finanční trh a s proměnami role regulace a dohledu v globálním světě.
  • Finance podniku II - Cílem předmětu je poskytnout posluchačům podrobné informace o realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

 

Přesný studijní plán jednotlivců pro 1. ročník, včetně povinně volitelných předmětů bude stanoven na zápisové schůzce, která se bude konat před zahájením studia. Účastnicí celoživotního vzdělávání jsou povinni zapsat v 1. ročníku všechny povinné předměty.

Odborný garant

Odborným garantem je doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.  Program organizačně garantuje CCV EF JU. Tutory jsou odborní pracovníci EF JU.

Organizační informace

Studium je organizováno jako jedna z forem celoživotního vzdělávání, zájemci o dlouhodobé studium tedy nejsou řádnými posluchači Ekonomické fakulty.

Doba trvání: 2 semestry

Termín zahájení: říjen 2019 (termín bude upřesněn během září 2019)

Harmonogram výuky: přibližně 1x za 14 dní (pátek nebo sobota).

Počet účastníků: 20

Místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, 370 05  České Budějovice - areál učeben.

Termín podání přihlášky a zaplacení poplatku: do 2. 9. 2019.

Přijímací zkouška: nekoná se, o přijetí rozhoduje pořadí došlých přihlášek a zaplacení poplatku.

Vydávané osvědčení

Účastníci celoživotního vzdělávání, kteří úspěšně ukončí dlouhodobý studijní program (tj. získají minimálně 40 kreditů) a vážený studijní průměr všech úspěšně vykonaných zkoušek nepřesáhne stanovenou hodnotu danou Opatřením děkana pro daný akademický rok, mohou být následně přijati do 2. ročníku řádného studia daného oboru. V případě nesplnění těchto podmínek může být účastník celoživotního vzdělávání následně přijat k řádnému studiu na EF JU pouze v souladu s aktuálními podmínkami pro přijímací řízení, vyhlášenými vedením EF JU pro daný akademický rok.

Cena studia

Kč 27 900,- za oba semestry. Platba účastníka je participací na úhradě nákladů spojených se zajištěním studia.

Vložné zašlete, prosím, bezhotovostním převodem nebo složenkou typu A na účet Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ČSOB 104725778/0300, konstantní symbol 308, variabilní symbol 6020212018, specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu DD/MM/RRRR.

Kontaktní osoba - přihlášky a informace

Bc. Simona Pazderová
Budova Děkanátu EF JU - přízemí, kancelář 28
Tel.: +420 389 032 717
E-mail: pazder@ef.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Studentská 787/13
370 05  České Budějovice

Zpět na výběr oborů.

Máte-li zájem, můžete si tlačítkem níže vytisknout přihlášku ke studiu (během této operace nejsou shromažďována žádná osobní data).