Obchodní podnikání (Ing.)

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Obchodní podnikání

 

Základní charakteristika studijního oboru:

Studijní obor Obchodní podnikání ve svém navazujícím magisterském stupni zajišťuje studentům v povinné části studia prohloubení znalostí ve vztahu ke strategickému řízení podniků, především v odvětvích obchodu a cestovního ruchu. Zároveň jsou tyto znalosti významně rozšířeny o mezinárodní kontext a rozvoj interkulturálních dovedností.

Student si doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit, jak v rámci volby specializačního projektu, tak i volbou povinně volitelných a výběrových předmětů. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí odborníků z praxe, řešení případových studií, využití manažerských simulátorů, projektové výuky v rámci specializačního projektu a spolupráci se zahraničními studenty.

Studijní obor je opřen o oblasti, kterým je na garantující Katedře obchodu a cestovního ruchu dlouhodobě věnována pozornost i z hlediska rozvoje mezinárodních vztahů (např. s Victoria University Melbourne v oblasti mezinárodního obchodu), výzkumu a publikační činnosti.

Základní profil absolventa oboru Obchodní podnikání v navazujícím magisterském stupni je následující:

Znalosti: Absolvent si prohloubí znalosti v oblastech strategického řízení obchodu a cestovního ruchu. Zvláštní pozornost je věnována marketingovému řízení v mezinárodním podnikatelském prostředí, vedení a řízení lidských zdrojů, udržitelnému rozvoji a etice, využívání moderních informačních systémů a obchodnímu právu v ČR i EU. Mimo to si studenti během studia volí z nabídky specializačních projektů, kde mohou získat specifické znalosti např. z oblastí event managementu, marketingového výzkumu, uplatnění lokální produkce v obchodě, družstevnictví, destinačního managementu a marketingu apod.

Schopnosti a dovednosti: Studijní obor připravuje absolventy pro vedení lidí, práci s informacemi, komunikaci a týmovou spolupráci na úrovni středního a vyššího managementu především podniků se zaměřením na oblasti obchodu a cestovního ruchu. Absolvent oboru Obchodní podnikání je tedy na této úrovni schopen samostatně i v rámci týmové práce porozumět podnikatelskému prostředí, rozpoznávat a využívat tržní příležitosti, tvořivě řešit problémy, stanovovat strategické marketingové cíle a plánovat, racionálně se rozhodovat, aplikovat teoretické znalosti do praxe, komunikovat v mateřském i v anglickém jazyce a kvalitativně i kvantitativně hodnotit informace.

Uplatnění: Absolventi navazujícího magisterského stupně studia oboru Obchodní podnikání mají předpoklady pro odborné uplatnění zejména na pozicích odborných specialistů a středního a vyššího managementu v oblastech obchodu (tuzemského i mezinárodního), cestovního ruchu a marketingu. Mohou také pokračovat v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management, který je na EF JU akreditován.

Typické pozice, které mohou absolventi zastávat, jsou juniorské a po získání zkušeností i seniorské pozice v managementu nadnárodních firem, manažerské a odborné pozice v rámci maloobchodu a velkoobchodu, internetových obchodů, obchodních oddělení výrobních firem (např. key-account manažeři), dopravních firem, hotelů, restaurací, cestovních kanceláří a agentur, infocenter a destinačních managementů. Dále lze zmínit pozice odborných pracovníků v marketingu (marketingový výzkum, marketingová komunikace apod.), vzdělávání a samostatné podnikatele.

 

Přijímací zkoušky:

testy z Ekonomie a Obchodního podnikání.

 

studijní plány:

 

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku z těchto předmětů:

  • Ekonomie (zahrnuje předměty: Mikroekonomie II, Makroekonomie II);
  • Marketingové řízení (zahrnuje předměty: Strategický marketing, Spotřební chování, Mezinárodní marketing);
  • Obchod (zahrnuje předměty: Strategický management v obchodě a cestovním ruchu, Kooperace v obchodě, Mezinárodní obchod);

 

výběrový předmět státní závěrečné zkoušky:

  • Cestovní ruch (výběrová SZZ - Destinační management a marketing, Mezinárodní cestovní ruch)