Doktorské studium

Doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku, se uskutečňuje ve smyslu § 47 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Připravuje posluchače prostřednictvím důkladné teoretické přípravy a výzkumné činnosti pro uplatnění v širokém spektru odvětví ekonomických činností, zejména jako vysoce kvalifikované pracovníky vyšších stupňů řízení podniků v rámci soukromého nebo veřejného sektoru, ale také pro další působení na pozicích akademických nebo vědecko-výzkumných pracovníků.

Cílem doktorského studijního programu je:

  • zprostředkovat studentům zvládnutí teoretických základů a osvojení metod vědecké práce v programu Ekonomika a management;
  • rozvinout u studentů schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, zejména prostřednictvím zpracování a obhajoby disertační práce, publikování a prezentace vědeckých prací.

Absolvent doktorského studijního programu získává teoretické znalosti v oblasti ekonomie, pokročilých matematických a statistických metod v ekonomii, managementu a ekonomiky a finančního řízení podniku, účetnictví a marketingu. Povinnou součástí studia je publikování a prezentace dílčích výsledků vlastního výzkumu doktoranda. Podporována jsou zejména vystoupení na zahraničních vědeckých konferencích, ale také účast na výuce, ať již na EF JU, nebo v zahraničí.

Studijní obor je akreditován na EF JU do roku 2020.

Studijní pomůcka pro studenty DSP

 

Pro uchazeče k přijímacímu řízení do DSP pro AR 2019/2020

 

Pro studující


Formuláře: